ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 06:23
ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ
ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ
ރޮއިޓަރސް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގެ އަސަރު
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން އައިސީޔޫއަށް ލާންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދު: ދިރާސާ
 
ކުރީގެ ރާޅުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މީހުން މަރުވާ ރޭޓްވެސް މަދުކަމަށް ވަނީ ހާމަވެފައި
 
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުން ވާ ގެއްލުން ކުޑަވާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ވެކްސިން ޖެހުން
 
އައިސީޔޫން ފަރުވާދޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގައި ހުރީ ކުރީގެ ވޭރިއަންޓްތަކުގައި އައި ރާޅުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު 29 އިންސައްތަ ދަށްކޮށް

ކޮވިޑް-19ގެ މީގެކުރީގެ ވޭރިއަންޓްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހޭ މީހުންނާއި އައިސީޔޫން ފަރުވާދޭންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަމަށް އެމެރިކާގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފިއެވެ.

މިދިރާސާގެ ނަތީޖާ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. މިދިރާސާ ކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަނުންނެވެ. ދިރާސާއިން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑްގެ އެހެން ވޭރިއަންޓްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން މީހާއަށް ވާ ވަރު ކުޑައެވެ. ނަމަވެސް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަކީ ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ވޭރިއަންޓެކެވެ. އެއާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވެސްވެއެވެ.

ކޭސްތައް އިތުރުވި ނަމަވެސް އަދި ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އައިސީޔޫއިން ފަރުވާދޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގައި ހުރީ ކުރީގެ ވޭރިއަންޓްތަކުގައި އައި ރާޅުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު 29 އިންސައްތަ ދަށްކޮށްކަމަށް ދިރާސާއިން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އެއަދަދު ހުރީ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓްގެ ދުވަސްވަރަށްވުރެ 26 އިންސައްތަ ދަށުގައެވެ.

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުން ވާ ގެއްލުން ކުޑަވާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ވެކްސިން ޖެހުމެވެ. އަދި އިތުރު ޑޯޒެއްގެ ގޮތުގައި ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުންވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެކުރިން ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ވައިރަސް އިން ދިފާއުވުމުގެ ބައި ކުރިޔަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވުންވެސް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން މީހުންނަށް ވާވަރު ކުޑަކޮށްދޭ ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާއެކު އެންމެ ޕީކުގައި އޮތްކަމަށް ބެލެވުނު ދުވަސްވަރު ކަމުގައިވާ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 19ން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކޮންމެ 1000 ކޭހަކުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ 9 ކޭހެވެ. ނަމަވެސް އޭގެކުރިން ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓްގައި އެއަދަދު ހުރީ ކޮންމެ 1000ން 13 މީހެކެވެ. އަދި ފަހުން އައި ފިނިމޫސުމުގެ ޕީކުގައި އެއަދަދު ހުރީ ކޮންމެ ހާހަކުން 16 ގައި ކަމަށްވެސް ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިދިރާސާއިން ހާމަވެފައިވާ ކަންކަމާއި އޭގެކުރިން އޮމިކްރޯންގެ ޕީކު އައިސްފައިވާ ގައުމުތައް ކަމުގައިވާ ދެކުނު އެފްރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ސްކޮޓްލެންޑް ފަދަ ގައުމުތަކުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދިރާސާތަކުން ހާމަވި ކަންކަމާއި އެއްގޮތްކަމެއް ހުރި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީސް ސެންޓަރ (ސީޑީސީ) އިން ބުނެއެވެ.

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން އެޑްމިޓްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު ގިނަވެފައިވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު ބޮޑެތި މީހުންނާއި އަޅާބަލާއިރު މަދުވުމުންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ސީޑީސީން ބުނެއެވެ. އުމުރުން 5 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދެމުންނުދެއެވެ.

މިދިރާސާ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެމެރިކާގެ ހެލްތުކެއަރ އިން ލިބެން ހުރި ޑާޓާތަކާއި ތިން ސަރވިއަލަންސް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ލިބެންހުރި ޑާޓާތައް އަޅާ ކިޔައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް