ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 13:51
އަހުމަދު ނަސީމް - ހެލްތް މިނިސްޓަރ
އަހުމަދު ނަސީމް - ހެލްތް މިނިސްޓަރ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން
ރައީސް ޔާމީނަކީ ވެރިކަމަށް ގެންނަން ހެޔޮވާވަރު ބޭފުޅެއް ނޫން - ނަސީމް
 
އިންޑިއާ އައުޓް ޖަހައިގެން ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވަނީ ވަރަށް ލަތުވެތި ކަމެއް
 
އަސާސީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ތަޅު އަޅުވައިގެން ތިބުމަށް އިދިކޮޅަށް ޖާގަ ނުދޭނަން
 
އެމްޑީޕީގެ މާލިމީންނަކީ ޑިމޮކްރީސައި ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ މޮޅު ދެ ބޭފުޅުން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ގެންނަން ހެޔޮވާވަރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ނަސީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ށ.މަރޮށީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ރަށްރަށުގެ އަމާންކަން ނައްތަލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ސީދާ ރައީސް ޔާމީންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ހިންގާ އަމަލުތައް ކަމަށެވެ. ރަށެއްގެ ހެލްތް ސެންޓަރުގައި ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ނަރުހެއް މަދު ވުމުން ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެތަނުގައި ތަޅު އެޅުވުމަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ސީދާ ރައީސް ޔާމީންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ހިންގާ ކަންކަން ކަމުގައި ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެފަދަ ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަން ނުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ނަސީމް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ. އަސާސީ ޚިދުމަތް ދޭ އެފަދަ ތަންތަން ތަޅު އަޅުވައިގެން ތިބުމަށް އިދިކޮޅަށް ޖާގަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަސީމް ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ އައުޓް ޖަހައިގެން ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވަނީ ވަރަށް ލަތުވެތި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، އެކަން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ގާތްގަނޑަކަށް 17 އަހަރުވަންދެން ރައީސް ޔާމީނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި، އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ވެރިކަމަށް ގެންނަން ހެޔޮވާވަރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މިހާރުވެސް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ނަމުގައި ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން އިންނަވަނީ ޑިގް ކުޅުއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އަބަދުވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވަނީ ކޮންމެވެސް މަކަރެއް ހައްދަވައިގެން ގޮނޑިއެއް ހޯއްދަވަން ކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ 2013ގައިވެސް ފެނިފައި އޮތް މަންޒަރެއް ކަމަށެވެ.

ނަސީމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މާލިމީންނަކީ ޑިމޮކްރީސައި ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ މޮޅު ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. އެ ދެބޭފުޅުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން މުޅި ރާއްޖެ ބަދަލު ކުރައްވައިފި ކަމަށާއި، އެއީ ކުރިން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމްގައިވެސް ރާއްޖެއަކީ، އެންމެ ކާމިޔާބު ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓްގައި ގުނާލެވޭ ގައުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވީ މި ސަރުކަރު ނަގަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
13%
13%
13%
25%
0%
38%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެޅި އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކީ ސިއްހީ ނަޒަރަކުން އެ މައްސަލައަށް ބެލުން - ނަސީމް
ކުރިއަށް އޮތް 1 ނުވަތަ 2 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ
ފާއިތުވި 10 އަހަރު، ވޯޓުން ވެރިޔަކު ހޮވުމުގެ އުފާވެރިކަން ލިބުނީ އަދި ކިރިޔާ - މެމްބަރު ރާޝިދު
ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުން ޚިދުމަތަށް ކުރާ ހޭދަ އެތައް ގޮތަކުން ކުޑަވާނެ: މިނިސްޓަރު
15 އަތޮޅެއްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ސަރޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓް ހަދިޔާކޮށްފި
މި ސަރުކާރުގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީ އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު 5 ކަމެއްގެ މައްޗަށް
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ރާއްޖެއަށް، އުންމީދަކީ 2030ގެ ނިޔަލަށް ލެޕްރަސީއާއި ޓީބީ ނައްތާލުން: މިނިސްޓަރު
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރގެ ނިޒާމު މުހިންމު: މިނިސްޓަރު