ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 13:48
އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމޮލޮޖިސްޓް ޑރ އިބްރާހިމް އަފްޒަލް
އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމޮލޮޖިސްޓް ޑރ އިބްރާހިމް އަފްޒަލް
ރައީސް އޮފީސް
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު
"މިހާރު ވިސްނުން ހުރީ ކޮވިޑް ބައްޔާއެކު ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް"
 
ތައްޔާރީ ޙާލަތަށް ދިޔުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރިއަށްދާކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި
 
އެސްޓްރަޒެނެކާއާއި ސިނޮފަރމް ވެކްސިން ނަމަ ސެނަހިޔާއިން އެޕޮއިންޓްމަންޓަކާއި ނުލައި ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހޭނެ
 
މިހާރު ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޯލެނބުން ނުހަނު މުހިއްމު

މިހާރު ވިސްނުން ހުރީ ކޮވިޑް ބައްޔާއެކު ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމޮލިޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، އެނގޭ ގޮތުގައި އޮމިކްރޯންގެ ސަބަބުން އެނދުމަތި ކުރެވޭ މިންވަރު ނިސްބަތުން ދަށްކަމަށް ބޭރުގެ ދިރާސާތަކުންވެސް ދައްކާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރުވެސް އިތުރު ތައްޔާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޗްޕީއޭއިން އަޅަމުންދާ ކަމަށާއި، ތައްޔާރީ ޙާލަތަށް ދިއުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރިއަށްދާކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓާއި އަޅާބަލާއިރު މިހާރު އެނދުމަތި ކުރެވޭ މިންވަރު ނިސްބަތުން މަދު ނަމަވެސް، ކޭސްތައް މިހާރު ހުރި މިންވަރުގައި އިތުރުވާނަމަ، އެ އަދަދުތައްވެސް މައްޗަށް ދާނެކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ވިސްނުން ހުރީ ބައްޔާއެކު ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދުވެސް ހިނގަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަންވެސް ހިނގަންޖެހޭކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއާއެކު މިހާރު ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޯލެނބުން ނުހަނު މުހިއްމު ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕޮޒިޓިވްވެގެން އެކަހެރިވާއިރު "ރިލީސް ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ" ގޮތުގައި ވަކި ލިޔުމެއް ބޭނުން ނުކުރާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ކޭސްތައް ގިނަ ކަމުގެ ސަބަބުން ނަތީޖާ ނުލިބިވާ ގިނަ ސާމްޕަލްތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، މި ކޭސްތައް އިތުރުވާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ނުރައްކަލަކަށް ހުށައެޅިގެންދަނީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކަށްވެސް އޭގެ އަސަރުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ކޭސްތައް މިހާރު ހުރި ރޭޓުގައި މަތިވަމުންދާނަމަ، ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މިހާރަަށްވުރެ ދެގުނައަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްދާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު ނަތީޖާ ލިބުން ލަސްވާ މައްސަލައަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، އެންމެ އަވަހަށްވެސް ސާމްޕަލް ލިބުމަށް 48 ގަޑިއިރު ނަގާ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލަސްތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ވީހާވެސް އަވަހަށް އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ޑރ އަފްޒަލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޗްޕީއޭގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ ނާޝިޔާ އަބްދުލް ޤަފޫރު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިނެއް ޖަހައި ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށް އަދި ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާތާ 6 މަސް ވެފައިވާނަމަ، ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ފައިޒަރ ވެކްސިންއިން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނާޝިޔާ ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ޑޯޒް ނުޖަހައި ތިބި ފަރާތްތަކަށްވެސް އަދިވެސް ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފައިޒަރ ވެކްސިން މިހާރު ހުރި ސެންޓަރުތަކުން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެސްޓްރަޒެނެކާ އާއި ސިނޮފަރމް ވެކްސިން ނަމަ ސެނަހިޔާއިން އެޕޮއިންޓްމަންޓަކާއި ނުލައި ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
38%
13%
13%
0%
13%
ކޮމެންޓް