ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 13:34
އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމޮލޮޖިސްޓް ޑރ އިބްރާހިމް އަފްޒަލް- ޑރ އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ރެޕިޑް ޓެސްޓް ކިޓަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހުއްދަ ދެއްވާނެ ކަމަށް
އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމޮލޮޖިސްޓް ޑރ އިބްރާހިމް އަފްޒަލް- ޑރ އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ރެޕިޑް ޓެސްޓް ކިޓަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހުއްދަ ދެއްވާނެ ކަމަށް
އެންއީއޯސީ
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ރެޕިޑް ޓެސްޓް ކިޓަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހުއްދަ ދޭން ވިސްނަނީ
 
މިހާތަަނަށް ފޮނުވި 1196 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 74 ކޭސްއަކީ އޮމިކްރޯން
 
ރާއްޖެއިން ފެނުނު ޖުމުލަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ލައްކައަކަށްވުރެ މަތި
 
މިހާރަަކަށް އައިސް ފެންނަ ކޭސްތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ރެޕިޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓް ކިޓުން ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމޮލޮޖިސްޓް ޑރ އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ރެޕިޑް ޓެސްޓް ކިޓަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހުއްދަ ދިނުމަށް ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރައްވާނެ ވަކި ތާރީޚެއް ޑރ.އަފްޒަލް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ރެޕިޑް ޓެސްޓް ކިޓް އާންމުން އަމިއްލައަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށް އެޗްޕީއޭން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ފާހަގަކުރަނީ އަމިއްލައަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށްފަހު ޕޮޒިޓިވް ނަތީޖާ ނިކުންނަ ފަހަރުތަކުގައިވެސް އެކަން އެޗްޕީއޭއަށް ނާންގައި އާންމު ފަރާތްތަކުން ދަތުރުކޮށްފާނެތީ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން، މިހާތަނަށް ރެޕިޑް ޓެސްޓު ކިޓު ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗަށް ކަމަށާއި، އެއްވެސް ޕްރައިވެޓް ކްލިނިކް އަކަށްވެސް ރެޕިޑް ކިޓުން ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ނުވާނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނި ނަމަވެސް، އެއީ ތެދެއް ނޫންކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން ޑިވިޝަނުން 16 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ވަނީ އަމިއްލަ ކްލިނިކެއްގެ ދަށުން ހިންގަމުން ގެންދާ ލެބޯޓަރީއަކަށް އެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެ ހުއްދައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިވާއިރު، ކޮވިޑް-19 ގެ ރެޕިޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓިންގ އާއި، ރެޕިޑް އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓިންގ އަށް ހުއްދަދީ ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ތައްގަނޑުވެސް އޮތެވެ.  

Advertisement

އެންޓިޖެން ރެޕިޑް ޓެސްޓު ކިޓަކީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ކިޓެކެވެ. އެގޮތުން އިޓަލީ، ކްރޮއޭޝިޔާ، އޮސްޓްރިއާ، ޕޯޗުގަލް، ޕޮލެންޑް، ސްޕެއިން އަދި ޖާރުމަނުގެ އިތުރުން ބެލްޖިއަމްގައިވެސް މިހާރު އަންނަނީ މިކިޓު ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕީސީއާރު ޓެސްޓާ އަޅާބަލާއިރު، މިކިޓަކީ 97 އިންސައްތަ ސީދާ ނަތީޖާ ނެރޭ ކިޓެއް ކަމަށް މި ކިޓު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ އެމްވީ މޮޓޯސްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިކިޓު ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހޭނީ ތިނެއް ނުވަތަ ފަސް ފަހަރު ގަދަޔަށް ކެއްސާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އޭގައި އޮންނަ ޓިއުބަށް ކުޅު ޖަހައި 'ބަފަރ' އާއި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ކިޓަށް އޭގެން ދެތިކި ޖައްސާނީއެވެ.

މިޓެސްޓު ހެދުމަށްފަހު 15 މިނެޓު ތެރޭގައި ކިޓުން ދެރޮނގު ދައްކައިފި ނަމަ އޭގެ މާނައަކީ އެމީހާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެއްޖެ ނަމަ ކިޓުގައި އިންނަ 'ސީ' އަކުރާ ދިމާލުން ރޮނގެކެވެ. އަދި ނުބައިކޮށް ޓެސްޓު ހެދިއްޖެ ނަމަ ކިޓުގައި އިންނަ 'ޓީ' އަކުރާ ދިމާލުން ރޮނގެއް ފެންނާނެއެވެ.

ރެޕިޑް ޓެސްޓު ކިޓު ބޭނުންކޮށްގެން އާންމުން ހަދާ ޓެސްޓުތައް އެޗްޕީއޭން ގަބޫލުކުރާގޮތަށް ނިންމައިފިނަމަ ބޮޑު އަގުދީފައި ޕްރައިވެޓް ކްލިނިކްތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމަށްދާ ޚަރަދު ސަލާމަތް ކުރެވޭނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް