ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 08:24
 އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ
މާލެއަށް މީހުން ތޮއްޖަންސަން ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވަނީ ރަށްތައް ވިއްކުމަށް: ހަސަން ލަތީފް
 
އެމްޑީޕީގެ އޮތީ ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ރަށްރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ސިޔާސަތު
 
ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ މާލެ ސަރަހައްދަށް މީހުން ޖަމާކޮށް ރަށްރަށް ފަޅުކުރާ ވާހަކަ

މާލެއަށް މީހުން ތޮއްޖެއްސުމުގެ ސިޔާސަތެއް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެންގުޅުއްވަނީ އެރަށްތައް ފަޅުކުރައްވާ އެރަށްތައް ވިއްކެވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ފޯކައިދޫގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ މާލެ ސަރަހައްދަށް މީހުން ޖަމާކޮށް ރަށްރަށް ފަޅުކުރާ ވާހަކަފުޅުކަމަށެވެ. މާލެ ސަރަހައްދަށް މީހުން ގެންގޮސް ކުޑަތަންކޮޅެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު ތޮއްޖައްސައިގެން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ އޮތީ ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ރަށްރަށުގެ ތައުލީމާއި، ސިއްހަތާއި އެނޫންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ބަދަލުކޮށް ރަށްރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަހައްދަށް މީހުން ޖަމާކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ރައީސް ޔާމީން ގެންގުޅުއްވާއިރު ރަށްރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ވާހަކަވެސް ހަމަ ދައްކަވާކަމަށެވެ. އެއީ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ސިޔާސަތެއް ޕީޕީއެމްގައި އޮތުމުންކަމަށް ކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ އޭގެފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ އެހެންކަމެއްވާކަމަށެވެ. އެކަމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ފައިދާ ހޯއްދެވީ ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްތައް ވިއްކައިގެން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދެން އެވިސްނަވަނީ ރަށްތައް ފަޅުކުރުމަށްފަހު އެރަށްތައް ވިއްކުމަށްކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަޅުރަށްތައް ނެތުނީމާ މިހާރު ސިޔާސަތެއްގެ ގޮތުގައި އެގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަކީ މިރަށްތައް ފަޅުކުރުން. ތިބޭފުޅުން ވިސްނާ ވަޑައިގަންނަވާ. މިއީ ސަމާސާއަކަށް ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫން. މިއީ ހަގީގަތް. ރައީސް ޔާމީންގެ ފޮރުވިފައި އޮތް ހީލަތްތެރި ވިސްނުމެއް އެއީ މިރަށްތައް ފަޅުކޮށްފައި އޭގެ ފައިދާ ރައީސް ޔާމީން ނެންގެވުން. ސާފުކޮށް ވިދާޅުވަނީ އެ ރައީސް ޔާމީނަށް ވިދާޅުވެވޭނެހާ ސާފުކޮށްވިދާޅުވަނީ އެ 18 އަހަރު ފުރޭ މިރަށުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓް ދޭނަމޭ. ކޮބައިތޯ ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ. އެއީ އެ ބޭނުމަކީ.
ހަސަން ލަތީފް / އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން

ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ދެކޮޅީ އެސިޔާސަތާއި ކަމަށެވެ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަށް ވޯޓަށް ހޯދުމަށްކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީއެއް މިހާރުވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮތްއިރު އެވަރަކުން އެންމެ ގޮނޑިއެއް ހޯދަން އެމްޑީޕީން އެހާ މަސައްކަތްކުރަނީ ކީއްވެތޯ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެސުވާލުގެ ޖަވާބު ދެއްވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ނުލިބުމުން އެމްޑީޕީން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް މަޖިލީސް ތެރޭގައި ނުކުރެވެނީކީ ނޫންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީން ކުރަމުން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއްކަމަށާއި އެމަސައްކަތަކީ ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒުކުރުން ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަސައްކަތްކުރުމުގައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ވަކިވެފައި އޮތުމަކީ ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫންކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސަތެއް ނެތްކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅޭ ހަމައެކަނި ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް