ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 10:34
ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި އާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި އާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތް
މޭމަތީގައި ލިޔެގެން ބަޔަކު ނުކުމެ އުޅެނީ އެޓެންޝަން ހޯދަން: އާޒިމް
 
ރަށްރަށަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާއިރު، ކޮށްދޭނެ އިތުރު މަސައްކަތެއް މިހާރު ނުހުންނަކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި
 
ސީއެސްއާރްގެ ގޮތުގައިވެސް 350ށްވުރެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް އެކި ރަށްރަށުގައި ކުރެވިފައިވޭ
 
ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބަޖެޓަށް ފެތޭ މިންވަރައި ބަލައި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެވޭތޯ އަބަދުވެސް ބަލާ

އިންޑިއާ އައުޓްގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތަކީ, ސަމާލުކަން ހޯދުމުގެ މަގުސަދުގައި ބަޔަކު ހިންގާ ހަރަކާތެއްކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރަށްރަށުގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގާއިރު ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން, ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން އެކަންކަން ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިރުޝާދު ދެއްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނިން ކުރާ ސީއެސްއާރު މަސައްކަތްތަކަކީ ރައީސްގެ ނަސޭހަތްޕުޅާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށާއިި, ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ބަޖެޓަށް ފެތޭ މިންވަރައި ބަލައި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެވޭތޯ އަބަދުވެސް ބައްލަވާ ކަމަށެވެ. ސީއެސްއާރް ގޮތުގައިވެސް 350ށްވުރެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް އެކި ރަށްރަށުގައި ކުރެވިފައިވާނެކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރު އައިއިރު ރައްޔިތުން ތިބީ ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންކަން ނުވެފައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުންކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޓީޝާރޓުގައި އެކި އިބާރާތްތައް ލިއެގެން ނުކުމެ އުޅެނީ މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދާތީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަދު މަޝްރޫއުތައް ނުހިނގާކަމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ބުނެވެން ނެތް ކަމަށާއި، ރަށްރަށަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާއިރު، ކޮށްދޭނެ އިތުރު މަސައްކަތެއް މިހާރު ނުހުންނަކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަކީ އެ ސަބަބާހުރެ ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އާޒިމް ސިފަ ކުރެއްވިއެވެ.

އާޒިމް ވަނީ އެއީ ސަމާލުކަން ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިދިކޮޅު ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލު ހުކުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމާއެކު "އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތް ގެންދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ފުޅާ ކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެކި ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން އެ ކެމްޕޭން ހިންގަމުން ގެންދާއިރު، އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާ މި ގައުމުން ބޭރު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ފެށި ހަރަކާތް މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވާން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން އަމިއްލަ ގޭގޭގައިވެސް އިންޑިއާ އައުޓް ޖެހުމަށް ރައީސް ޔާމީން ގޮވާލައްވާފައިވާއިރު، މިއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލު ކުރުމަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސިފަ ކުރަމުންނެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރުމަށްފަހު މަހާޖައްރާފު ގެނައި ނަމަވެސް، އޭގެ ބޭނުން ހިފީ ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ކެމްޕޭންތަކާއި ދިމާކޮށް މަހާޖައްރާފު ގެންގޮސް ރަށްރަށުގައި ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށްފަހު، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގޮސް ހުއްޓިފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އޭރުވެސް ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ހަމައެކަނި މަހާޖައްރާފެއް އޮތުމަކުން މަސައްކަތްތަކެއް ނުހިނގާނެ ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ހިންގުންވެސް ހަރުދަނާވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް މަހާޖައްރާފަށް ކުރި ޚަރަދަށްވުރެ ބޮޑު ޚަރަދެއް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މިއަދު އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތްތައް ނުނިމިގެން ނުވަތަ ލަސްވެގެން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ބަޔަކު ކުރާކަަށް ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވަނީ އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދީ، ރައީސް ސޯލިހުގެ ވައުދުފުޅުތައް ފުއްދުމުގައި ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ސޯލިހުގެ ވައުދުފުޅުތަކުގެ 70 އިންސައްތަ ގުޅެނީ އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތްތަކާކަންވެސް އާޒިމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
67%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް