ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
|
20 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 10:38
ހދ.ހަނިމާދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ
ހދ.ހަނިމާދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ
ފޭސްބުކް
ޕީސީއާރު ނަތީޖާ ލިބުން ލަސްވުން
ސާމްޕަލް ނަތީޖާ ލިބުން ލަސްވެދާނެކަމަށް ހަނިމާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފި
 
ނަތީޖާ ލިބުން ލަސްވާން މެދުވެރިވީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ޕީ.ސީ.އާރު ލެބްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާތީ
 
ނަތީޖާ ލިބެން ހަތަރު ވަރަކަށް ދުވަސް ހޭދަވުންވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުނޭ

ކޮވިޑް ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލިބުން ލަސްވެ، ހަތަރު ދުވަސްވެސް ވެދާނެ ކަމަށް ހަނިމާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުނެފިއެވެ.

ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓް ހެދުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވޭ ސާމްޕަލް ތަކުގެ އަދަދު ގިނަވުމާއި މިވަގުތު ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ޕީ.ސީ.އާރު ލެބްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސް ތަކުގައި ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބުމުގައި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ހަނިމާދޫ ސިއްހީ މަރުކަރުން ބުނެއެވެ. ނަތީޖާ ލިބެން ހަތަރު ވަރަކަށް ދުވަސް ހޭދަވުންވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި، މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކެތްތެރިކަން އިސްކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެދޭ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމަށް އެމަރުކަޒުން ބުނެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެންނަމުން ދާކަމަށާއި، ކޮވިޑް 19 ގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފަރާތްތައްވެސް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް ހަނިމާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، މިހާލަތުގައި ރައްކާތެރިކަން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި، ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުމާއި މާސްކް އެޅުމާއި އެއްވެ އުޅުން މަދުކުރުމާއި އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން އިސްކުރުމަކީ ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ކަންކަން ކަމަށް އެ މަރުކަޒުން ލަފާ ދެއެވެ.

ހަނިމާދޫގެ އިތުރުން ހދ.އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުން ދަނީ މިވަސްވަރު ކޮވިޑް ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް