ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 10:40
އދ. ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޝާ އަލޮމް މިއާ
އދ. ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޝާ އަލޮމް މިއާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަހުމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ
މަހުމޫދުގެ މަރު: ހުރިހާ ވާރިސުންވެސް މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުންވޭ
 
މަހުމޫދު ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް ފެނުނީ، ބޮލަށާއި ފަޔަށް ގޯންޏެއް ލައްވައި، ވަޅެއްގައި އެކޮޅުކޮޅުން އެލުވާފައިވަނިކޮށް
 
ޝާ އަލޮމް މިއާ ވަނީ ތަހުގީގުގައި މަހުމޫދު މަރާލިކަމަށް އެއްބަސްވެފައި
 
ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ މަހުމޫދު މަރާލި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޝާ އަލޮމް މިއާގެ މައްޗަށް

އދ. ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ ލިބޭ ޝާ އަލޮމްގެ ކިބައިން މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުންވާކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ މަހުމޫދު މަރާލި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޝާ އަލޮމް މިއާގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަދި މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އެގޮތުން ޝާ އަލޮމް މިއާގެ މައްޗަށް މި 2 ދައުވާ ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޕީޖީން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ނިމިދިޔަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ގާޒީ ވަނީ ޝާ އަލޮމް މިއާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދަވާފައެވެ. އެގޮތުން ޝާ އަލޮމް މިއާ ހާޒިރުވެފައިވަނީ ވަކީލަކާވެސް އެކުގައެވެ. އޭނާގެ ވަކީލު ވަނީ ދައުލަތުން ސިއްރު ކުރަން އެދިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އެހެން ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުން ވަނީ ބައެއް ހެކިތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އެދި ޝަރީއަތަށް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

ޙައްޤުތައް ސާފު ކޮށްދިނުމަށްފަހު ދައުލަތުން ދައުވާ އިއްވުމުގެ ބައިވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ދައުލަތުން ވަނީ ޝާހު އަލޮމްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާ ސަބަބުތައް ވިދާޅުވެ، އޭނާގެ މައްޗަށް އަންނާނެ އަދަބު ސާފު ކޮށްދެއްވައި ދައުވާ އިއްވަވާފައެވެ. އެގޮތުން ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އަންނާނީ މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ ޙުކުމެއް ކަމަށާއި، މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އަސާސީ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި އަންނާނީ 2 މަހާއި 12 ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއްކަން ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދައުވާތަކަށް އިއުތިރާފް ވެއްޖެނަމަ އަންނާނެ ލުއިތައްވެސް ވަނީ ސާފު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މަހުމޫދުގެ ފަރާތުން ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ ދައުވާ ސާފުވެއްޖެކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ތަރުޖަމާނަކު މެދުވެރިކޮށް ޝާ އަލޮމްވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އިއުތިރާފް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ހުންނެވި ވަކީލާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ދިފާއީ ވަކީލުވެސް ވަނީ މަހުމޫދު އިއުތިރާފް ދަމަހައްޓާނަމަ، އެގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިއުތިރާފް އެއްބަސްވުމެއް ހަދާނަމަ، އެކަން ދައުލަތުން ސާފު ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުން މި ބާވަތުގެ އިއުތިރާފް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފިނަމަ، ގަސްތުގައި މީހަކު މެެރުމުގެ ދައުވާގައި ވާރިސުން މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުންވާ ޙާލަތުގައިވެސް ދައުވާ ލިބޭ މީހާއަށް ލުއި ލިބިދޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހުރިހާ ވާރިސުންވެސް މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުންވާތީ ދައުލަތުން އެ ދައުވާގައި އިއުތިރާފްގެ އެއްބަސްވުން ވާން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ މަރުގެ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި، އެ ދައުވާގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވަނީ ހެކިން ހާޒިރުކޮށްގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މަރާލިކަމަށް އިއުތިރާފް ވެފައިވާތީ ދައުލަތުން ވަނީ ދައުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ޝަރީއަތުން ވަކިވަކިން ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

ދިފާއީ ވަކީލު ވަނީ ޝާ އަލޮމް އެކަން ކޮށްފައިވަނީ "ޝައިތާނާ ބޮލަށް ވަދެގެން" ކަމަށާއި އިއުތިރާފްވާކަމަށް ބުނާއިރު، އޭނާއަށް އެ ޙައްޤު ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން އެދުނު ގޮތަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ ދައުވާއާއި ގުޅޭ ކަންކަން ޝާ އަލޮމް މިއާ މެދުވެރިކޮށް ސާފު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޙާދިސާ ހިނގި ތާރީޚާއި، ވަގުތާއި، ތަނާއި، ހިނގި ގޮތާއި ގުޅޭ ތަފްސީލުތައް ވަނީ ޝާ އަލޮމްގެ ކިބައިން ސާފުކުރައްވާފައެވެ.

މަހުމޫދު މަރާލި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޝާ އަލޮމް މިއާ - ރާއްޖެއެމްވީ

މައްސަލައިގެ ޚުލާސާއެއް:

އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 14ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި, 57 އަހަރުގެ މަހުމޫދު ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް ފެނުނީ، ބޮލަށާއި ފަޔަށް ގޯންޏެއް ލައްވައި، ވަޅެއްގައި އެކޮޅުކޮޅުން އެލުވާފައިވަނިކޮށެވެ. އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން ފެންނަން ހުރި ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ޝާ އަލޮމް މިއާ ވަނީ މަހުމޫދު މަރާލިކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

މަހުމޫދުގެ ބޮލުގެ ތިން 3 ތަނަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ކޮށްފައިވާއިރު ހަށިގަނޑުން 30ށް ވުރެ ގިނަ ޒަޚަމް ފެންނަން ހުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި މަހުމޫދަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްފައިވާއިރު މަހުމޫދުގެ ބައެއް ތަކެތި ޝާ އަލޮމް ދިރިއުޅުނު ގެއިން ވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހަސަން ސައީދު ވިދާޅުވީ، މަހުމޫދަށް ފުރަތަމަ ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ނެދުން ގޭގައި ކަމަށާއި، ފަސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ތިން ފަހަރަށް ހަމަލާ ދީފައިވާކަން ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ހޯދިފައިވާ ފޫޓޭޖްތަކުން އެކަން ސާފުވާ ކަމަށާއި، ފަސްގަޑިއިރު ފަހުން ކޮނޑުމައްޗަށް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުލައިގެން ދާތަން ފެންނަ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެގޭގައި ވަޅުލާފައިވާ މަހުމޫދުގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ސާބިތު ކުރެވޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނެދުން ގެއިން ދެތިން ހަތިޔާރު ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި، ހެކީގެ ގޮތުގައި އެހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މަހުމޫދު މަރާލީ ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށްވާއިރު، 500ގެ ގާތްގަނޑަކަށް 20 ނޫޓް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މަހުމޫދަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ކުރިއާލައި ރާވައިގެންކަން ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް