ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 02:27
ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މާލޭ ވެޓެރަންސް ޓީމު
ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މާލޭ ވެޓެރަންސް ޓީމު
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގު
ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭ ވެޓެރަންސްއަށް
 
މާލޭ ވެޓެރަންސްއިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ބާކީ މެޗެއް އޮއްވައި
 
މާލޭ ވެޓްރަންސް މޮޅުވީ މާލޭ ސްޕޯޓްސް އަތުން އަށް ވިކެޓުން
 
އޮއްފު އެފްސީ ވަނީ ކޮމެޓްސް އަތުން ހަތް ވިކެޓުން މޮޅުވެފައި

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭ ވެޓެރަންސްއިން ހޯދައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭ ވެޓެރަންސްއިން ހޯދާފައިވަނީ ބާކީ މެޗެއް އޮއްވައެވެ. މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ޕްރިމިއާ ލީގު ބުރުގައި ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާ އެއް ފަހަރު ވާދަކުރާއިރު، އެ މެޗުތަކަށްފަހު ރޭންކިން އެއްވަނައަށް ދާ ޓީމަކީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ފައިނަލް ބުރުގައި ކުޅޭނީ މުބާރާތުގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗަށްފަހު މާލޭ ވެޓެރަންސްއިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއިރު، އެ ޓީމަށް މިހާރު ވަނީ ހަ މެޗުން 18 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީ އާއި ތިންވަނައިގައި އޮތް މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ހަ މެޗުން 12 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ކުލަބު ވިޔަންސާ އާއި ފަސްވަނައިގައި އޮތް ނިއު ސްޓާއަށް ވަނީ 10 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ހަވަނައިގައި އޮތް ކޮމެޓްސް ކްރިކެޓް ކުލަބަށް ހަ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ފުލުގައި އޮތް އޮއްފު އެފްސީ އާއި އައިޒީ ސްޕޯޓްސްއަށް ހަ މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ތިން ޕޮއިންޓެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގު ބުރުގައި ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ހަތް މެޗު ކުޅޭއިރު، ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ކުޅުނު މެޗުން މާލޭ ވެޓްރަންސް މޮޅުވީ މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ބައްދަލުކޮށް އަށް ވިކެޓުންއެވެ. މި މެޗުގެ ޓޮސް ދިމާވުމުން މާލޭ ވެޓެރަންސްއިން ގަސްދުކުރީ ހޮވުމަށެވެ. އެއާއެކު މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ކުޅެން އަރައި 20 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އަށް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 122 ލަނޑެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 30 ބޯޅައިން 36 ލަނޑު ހެދި އަބްދުލް ހަލީގެވެ. ޖަވާބުގައި މާލޭ ވެޓެރަންސް ކުޅެން އަރައި 16.3 އޯވަރުގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ވަނީ 123 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ނުބައިނުވެ 64 ބޯޅައިން 72 ލަނޑު ހެދި ޗަންދަނާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން އޮއްފު އެފްސީއާ ބައްދަލުކޮށް ކޮމެޓްސް ވަނީ ހަތް ވިކެޓުން މޮޅުވެފައެވެ. މި މެޗުގައި ޓޮސް ދިމާވުމުން އޮއްފު އެފްސީ ކުޅެން އަރައި 20 އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 117 ލަނޑެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 31 ބޯޅައިން 30 ލަނޑު ހެދި ވަގާސް ޒާހިދެވެ. ޖަވާބުގައި ކޮމެޓްސް ކުޅެން އަރައި 13.4 ވަނަ އޯވަރުގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ވަނީ 120 ލަނޑު ހަދައި މެޗު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 16 ބޯޅައިން 38 ލަނޑު ހެދި އަޙްމަދު ހަސަން ސޯބިރެވެ.

ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ދެ މެޗެއް ކުޅޭއިރު، ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އައިޒީ އާއި މާލޭ ވެޓެރަންސްއެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އޮއްފު އެފްސީ އާއި ވިޔަންސާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް