ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 17:56
ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވުން
ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޗައިނާގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން
ޗައިނާގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
 
މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައި
 
މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ބާއްވާނެ
 
ވަންގް ޔީއަށް އެއަރޕޯޓުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަންގް ޔީ, ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދެވެ. ޝާހިދުގެ އަރިހުގައި ދައުލަތުގެ ބައެއް ވަޒީރުންވެސް ވަނީ އެއަރޕޯޓުން މިނިސްޓަރ ވަންގް ޔީ އަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިދަތުރުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިއީ އެމަނިކުފާނުގެ ދައުވަތަކަށް ޗައިނާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ.

މިދަތުރުފުޅާއެކު ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް ގާތްގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ 2022 ވަނަ އަހަރަކީ ޗައިނާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކުރިތާ 50 އަހަރު ފުރޭ އަހަރު ކަމަށްވާތީ އައު ކަންތައްތަކެއް ލޯންޗު ކުރުމަށް ދެސަރުކާރު ދެމެދުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ދެގައުމު ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާއި، އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރަންވީ ދާއިރާތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ފުޅާދާއިރާގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަަމަށާއި، މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ވަންގް ޔީގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރަސްމީ މަޝްވަރާތަކެއް ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވަންގް ޔީގެ މި ދަތުރުފުޅު ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިންމަވާލައްވާނެއެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ މަޝްވަރަތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށާއި، މަރުހަބާ ވިދާޅުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިިނިސްޓަރު އަދި އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

އަދި އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ވީއައިއޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައު ވީއައިޕީ ޓަރމިނަލުންނެވެ. ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަންގް ޔީ އަކީ އައު ވީއައިޕީ ޓަރމިނަލުން ރާއްޖެ އެތެރެވެވަޑައިގަތް ބޭރުގެ ފުރަތަމަ އިއްޒަތްތެރިޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް