ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 22:28
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ވޯޓު ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ފެބުރުއަރީ 05 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 8:00ން ހަވީރު 4:00ށް
 
އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބުރުއަރީ 10ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހެޅުނު ބަދަލުތަކަށް ބަލައި އެކުލަވާލި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން(އީސީ)ން ބުނީ 21 ޑިސެމްބަރ ގައި ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރި ވޯޓަރސް ލިސްޓަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަށް ބަލައި ގެނެވުނު ބަދަލުތައް 5 ޖެނުއަރީގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޖަނަވަރީ 06 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 08:00ން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ 18 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3:00 ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މިލިސްޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ށ.ކޮމަންޑޫ، ށ.ފޯކައިދޫ، ށ.މަރޮށީގެ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ޢާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ. އީސީން ބުނީ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޝަކުވާ ފޯމުންކަމަށެވެ. ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް އިންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ  ވޯޓު ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، ފެބުރުވަރީ 05 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00ން ހަވީރު 4:00އަށެވެ. އަދި ވޯޓު ގުނަން ފަށާނީ ހަމަ އެދުވަހު ވޯޓު ނަގާ ނިމޭތާ 30 މިނެޓުގެ ތެރޭގައެވެ. މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބުރުވަރީ 10ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް