ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 20:16
ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތެރެއިން
ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގު
ވިޔަންސާ އާއި މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީއަށް މޮޅެއް
 
ނިއު ސްޓާއާ ވާދަކޮށް މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީން ކާމިޔާބުކުރީ 45 ލަނޑުން
 
އައިޒީއާ ބައްދަލުކޮށް ވިޔެންޒާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 8 ވިކެޓުން

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވިޔަންޒާ އާއި މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީން ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ކުޅުނު މެޗުގައި އައިޒީއާ ބައްދަލުކޮށް ވިޔަންޒާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 8 ވެކެޓުންނެވެ.

މެޗުގެ ޓޮސް ދިމާވުމުން އައިޒީ ކުޅެންއަރާ 20 އޯވަރު ހަމަވިއިރު 6 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 141 ލަނޑެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 43 ލަނޑު ހެދި އަޙްމަދު އައްފާލް އާއި 25 ލަނޑު ހެދި އަލީ އިބްރާހީމްއެވެ.

ޖަވާބުގައި ވިޔަންޒާ ކުޅެންއަރާ 12 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުވައިވެގެން 144 ލަނޑު ވަނީ ހަދާފައެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 54 ލަނޑު ހެދި ކަމުރުލް އިސްލާމީ އާއި 36 ލަނޑު ހެދި ސައިދުލްއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗު ނިއު ސްޓާއާ ވާދަކޮށް މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީން ކާމިޔާބުކުރީ 45 ލަނޑުންނެވެ.

މެޗުގެ ޓޮސް ދިމާވުމުން ނިއު ސްޓާއިން ގަސްތުކުރީ ހޮވުމަށެވެ. މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީން 20 އޯވަރު ހަމަވިއިރު ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 221 ލަނޑު ވަނީ ހަދާފައެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 131 ލަނޑު ހެދި ވިރަންދީޕް އާއި ހަތް ބޯޅައިން 27 ލަނޑު ހެދި އަނީސް އެވެ.

ޖަވާބުގައި ނިއު ސްޓާ ކުޅެންއަރާ 7.5 ވަނަ އޯވަރުގައި ވިއްސާރަވެގެން ކުޅުން ހުއްޓާލިއިރު 3 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 42 ލަނޑެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 16 ލަނޑު ހެދި އިސުރު އާއި 14 ލަނޑު ހެދި ސަފީގުއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ދެން ކުރިޔަށްދާނީ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ މާލޭ ސްޕޯޓްސް އާއި މާލޭ ވެޓަރަންސް އެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ކޮމެޓްސް އާއި އޮފްއެފްސީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް