ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 17:45
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދް / ޓްވިޓާ
ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން
އައު އަހަރުގެ އަމާޒަކީ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން: ޝާހިދު
 
ޚާއްސަކޮށް ފަގީރު ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ލިބުން ދަތިވެފައިވޭ
 
ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވިގެން ނޫނީ މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިނުގަނެވޭނެ
 
މި ކަމަށްޓަކައި ގައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދޭ

އައު އަހަރުގެ އަމާޒަކީ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އައު އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާއިރު ކުރާ ހަމައެކަނި އުންމީދަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވުމުގެ އުންމީދު ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މި ކެމްޕެއިންގައި ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވަމުންދާކަމަށެވެ. އެއީ އދ. އަށް ގައުމުތަކުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރުންނާއި އަދި ސިވިލް ސޮސައިޓީ އާއި ވަކިވަކި އަމިއްލަ ފަރުދުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އައު އަހަރުގެ ރިޒޮލިއުޝަންއަކަށް މިއަހަރު މިއޮތީ ވެކްސިންގެ ހަމަހަމަކަން ދުނިޔެއަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލުން ކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އެންމެނަށް ވެކްސިން ލިބިގެން ނޫނީ މިބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ފަގީރު ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ލިބުމުގައި ވަނީ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ އެކަންކަމަށް އެޑްރެސްކޮށް ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ފެށި ކެމްޕޭނެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެކްސިންގެ ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް އދ. ގައި ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށްވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ ގުޅިގެން މި ބައްދަލުވުން ފަސްކުރެވިފައިވާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މި ދަތިތައް ހުރިނަމަވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އެ ޖަލްސާ ބާއްވާނެކަމަށާއި، މީގެ ބޭނުމަކީ ވެކްސިންގެ ހަމަހަމަކަމަށް ގޮވާލައި ގައުމުތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހަނގުރާމަކުރައްވަމުންނެވެ. ޑިސެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ގޭގައި އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި މިވަގުތު އަސަރު ފެންނަން ހުރީ ކުޑަކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ވެސް ޖެއްސެވި ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް