ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 13:10
34 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބްރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
34 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބްރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް
"ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަންދޭ އެއްކަމަކީ، އިސްލާމް ދީނުގެ އަޤީދާގެ މަތީގައި ދެމިތިބޭ ރަނގަޅު ޖީލެއް އުފެއްދުން" 
 
މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަނުގައި ބައިވެރިވި 4000 ކުދިންގެ ތެރެއިން 1000 ކުދިން ވަނީ މި މުބާރާތަށް ހޮވިފައި
 
ތުއްތުކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރުއާނަށް ލޯބިޖައްސައި، ތަޖުވީދުގެ މަގުން ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދޭންޖެހޭ
 
މި ސަރުކާރުން ޤުރުއާން ކިޔަވައިދެއްވުމަށާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ކުދިންނަށް ދިނުމަށް ސަމާލުކަންދޭ

މި ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަންދޭ އެއްކަމަކީ، އިސްލާމް ދީނުގެ އަޤީދާގެ މަތީގައި ދެމިތިބޭ ރަނގަޅު ޖީލެއް އުފެއްދުންކަމަށް ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

34 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވީ، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ އަޤީދާގެ މަތީގައި ދެމިތިބޭ ރަނގަޅު ދަރިންތަކެއް ތަރުބިއްޔަތުކޮށް އެފަދަ ދަރިންތަކެއް މުޖުތަމަޢުގައި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއްދޭ އެއްކަންތައް ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވަނީ މަދަރުސާތަކާއި، ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ވެސް ހެޔޮލަފާ، މަސައްކަތްތެރި، ޤާބިލު، ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ނާއިބުރައީސް ވަނީ މި ސަރުކާރުން ޤުރުއާން ކިޔަވައިދެއްވުމަށާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ކުދިންނަށް ދިނުމަށް ދެއްވާ ސަމާލުކަމުގެ މައްޗަށް ވެސް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތެއް އިންޒިތާމުކޮށް ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ވެސް ވަރަށް ސާފު މަޤުޞަދެއްކަމަށާއި އެއީ ތުއްތުކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރުއާނަށް ލޯބިޖައްސައި، ތަޖުވީދުގެ މަގުން ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުންކަމުގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނާއިބުރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަމުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެއްބައިވަންތަ ކަމާއެކު ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށް ނަޞޭހަތްތެރިވެލައްވާފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ދުވަހަކު ވެސް މި ލޮބުވެތިފަސްގަނޑު ދެމި އޮތްހާ ހިނދަކު މި ފަސްގަނޑުގައި ބަޔަކު ދިރިއުޅޭހާ ހިނދަކު، އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރު އަދި އަލިކަން ދުވަހަކު ވެސް ފިލައިގެނެއް ނުދާނެކަމަށާއި، ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމްދީނަށް އޮތް ޤަދަރާއި ލޯބި ދާނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ފަށާފައިވާއިރު، މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަނުގައި ބައިވެރިވި 4000 ކުދިންގެ ތެރެއިން 1000 ކުދިން ވަނީ މި މުބާރާތަށް ހޮވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް