ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:11
މާފުށިވަރު ރިސޯޓު
މާފުށިވަރު ރިސޯޓު
ފޭސްބުކް
ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދިނުން
މާފުށިވަރު ޖޫރިމަނާކޮށް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައިފި
 
އީޕީއޭއިން މާފުށިވަރު ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނީ 402,500 ރުފިޔާއިން

އދ. މާފުށިވަރު ރިސޯޓު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ)ން އެރިސޯޓު ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

އީޕީއޭއިން މާފުށިވަރު ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނީ 402,500 (ހަތަރު ލައްކަ ދެ ހާސްއްސަތޭކަ) ރުފިޔާއިންނެވެ.

އީޕީއޭން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެރިސޯޓު ޖޫރިމަނާކުރީ ޕެރެޑައިސް ރިސޯޓްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އދ. މާފުށިވަރު ރިސޯޓް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮންސެޕްޓަށް ހަދާފައިވާ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓާއި އީޕީއޭއިން މި މަޝްރޫއަށް ދޫކުރާ ހުއްދައާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އީޕީއޭއިން މާފުށިވަރު ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ތިމާވެއްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވައިދުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2012ގެ 10 ވަނަ ނަންބަރަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ.

ދިވެހިރުފިޔާއިން ޕެރެޑައިސް ރިސޯޓްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވާއިރު، 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ފައިސާ އީޕީއޭއަށް ދެއްކުމަށް އީޕީއޭއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް