ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 08:09
ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އައު އަހަރާއެކު ކުރާނެ ކަންތައްތައް ރާވަމުން
ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އައު އަހަރާއެކު ކުރާނެ ކަންތައްތައް ރާވަމުން
ފޭސްބުކް
އައު އަހަރުގެ އަމާޒު
"ނިއު އިޔަރ ނިއުމީ"، އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށް!
 
އަހަރު ނިމުނީ އެތައް ބަޔަކު މިއަހަރު ކުރުމަށް ރޭވި ގިނަ ކަންތައްތައް ނުކުރެވި
 
ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މިއަހަރު ނުވި ކަންތައްތައް މިއަންނަ އަހަރު ކުރުމަށް އަޒުމު ކަނޑައަޅަމުން

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމަކާ ގާތްވަމުންދާ ވަރަކަށް އެންމެ ގަދަޔަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކައަކީ، އަންނަ އަހަރަށް ތިމާ ކުރާނެ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އައު އަހަރާއި ދިމާކޮށް މީހާގެ އުޅުން ބަދަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. އަދި އަންނަން އޮތް އަހަރުގައި ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންކަމުގެ 'ބަކެޓް ލިސްޓް' ތަކެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމިގެންދާއިރު މި ކަނޑައަޅާ އަމާޒުތަކަށް އަންނަ އަހަރުގައި ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ވާސިލު ނުވެވުމެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ މިފަދަ ކަންތައްތައް ނުވެ އައު އަހަރުގެ 365 ދުވަސް ނިމިގެންދާ މަންޒަރެވެ. އެވޭލާ ދިވެހީން ބުނެއުޅޭ ގޮތުންނަމަ، އައު އަހަރަށް ކުރާން ރޭވި ކަންތައްތައް "އިބިލީހުގައި ކައިވެންޏަށް" ވެގެންދާ ތަނެވެ.

މި އަހަރު ނިމެން އެންމެ ހަތަރު ދުވަހަށްވެފައި ވާއިރު، މިއަހަރު ވެސް އެންމެ ވަރުގަދައަށް ދެކެވެމުންދަނީ "ނިއު އިޔަރ ނިއު މީ" ގެ ވާހަކައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ގިނައިން އަޑުއިވޭ ވާހަކައަކީ "މިއަންނަ އަހަރު އަހަރެން ހިކޭނަމޭ" ބުނާ ވާހަކައެވެ. މިދިޔަ މަހު ރައްޓެއްސަކާ ދިމާވިއިރު، އަޑުއިވިގެންދިޔައީ މި އަހަރުގެ "ރަން ތާރީޚު" ކަމުގައިވާ 21.12.21 ގައި އޮންނަ ކައިވެނި ޕާޓީއަކަށް އޭނާ ހިކެން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް އެޕާޓީ ތެރެއިން ދިމާވުމުން ބުނީ އެކަން ނުވީ ވަގުތު ނެތުމުން ކަމަށެވެ. އެކަމާ އުޅެން މާ ލަސްވީ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް މިއަންނަ އަހަރު ހިކޭނެ ކަމަށެވެ.

އެވަގުތު ހަނދާނަށް އައީ ފެންވަރައިގެން ތުވާލިން ގައި ހިއްކާ ހިއްކުމެވެ. އަނެއްކާ ރަހުމަތްތެރިޔާ މިއުޅެނީ އެގޮތަށް ހިކެންބާއޭ ވެސް ހިތަށް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް ރަހުމަތްތެރިޔާއަށް އިތުބާރު ކުރީމެވެ. މި އަންނަ އަހަރު އޭނާގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވާނެކަމުގެ އުންމީދުގައި މިހުރީ މަޑުކޮށްގެންނެވެ. އަނެއްކާ މިކަން ވެސް އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށް ނުވިއްޔާ ކިތަންމެހާ ވެސް ރަނގަޅެވެ.

މިފަދަ އެހެން ކަމަކަށް ބަލާލާނަމެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަންކަން އޮންނަ ގޮތުން ޑިގްރީ ހާސިލުކުރުމަށް ގިނަ ދަރިވަރުން މިހާރު ކިޔަވަމުން އަންނަނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންނެވެ. ފަތިހު މުނާޖާ ކޮނޑު އަޅައިގެން ދާނީ ވަޒީފާއަށެވެ. ޑިއުޓީ ނިންމާލުމަށްފަހު ކަރުން ޓައިނަގާ ޖީބަށް ލައިގެން އަވަސްވެގަންނާނީ ކްލާހަށް ދިއުމަށެވެ. މިފަދަ ހާލެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނައިރު ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ ވެސް އަމާޒަކަށްވެފައި އޮންނަނީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ކިޔަވަން ޖެހޭތީ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް އޮންނަނީ ކިޔެވުމަށް އެވަރަށް ސަމާލުކަން ނުދެވިފައެވެ. އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ބައެއް މާދާތައް ދޫކޮށްލަނީ މަދު ކުދިންތަކެއް ނޫނެވެ. އައު އަހަރު ފެށެން ގާތްވުމާއެކު މި ދަރިވަރުން ވެސް އަމާޒު ހިފަނީ ނިމުނު އަހަރާއި ޚިލާފަށް އަންނަ އަހަރުގައި ކިޔެވުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަންދީ އަވަހަށް ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން ރައްޓެހިންތަކަކާއެކު ކޮފީ މޭޒެއްގެ ދޮށުގައި ފޮނި އަނގަތަޅާލަން އިން ވަގުތެކެވެ. އޭރުވެސް އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވުނީ އަންނަ އަހަރުގެ ވާހަކައެވެ. އަންނަ އަހަރުގައި ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެވަގުތު އެތަނުގައި އިން ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ދައުވަތެއް ވެސް ލިބުނެވެ. ރަހުމަތްތެރިޔާ މިއަންނަ އަހަރު ތުރުކީއަށްދާން ޓާގެޓުކޮށްފައި ވާތީ އޭނާއާއެކު އެދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ. އެހާ ހިސާބުން އިސްތަމްބޫލަށް ގޮސް އެތަނުގައި ފޮޓޯ ނަގާލައި މާޒީއަށް ރައްކާކުރުމުގެ ޚިޔާލު އުފެދުނެވެ.

އައު އަހަރާ ދިމާކޮށް މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެ 'ހިޓްކޮށް' ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ މިއަންނަ އަހަރަށް ލޯބިވެރިއަކު ހޯދުމުގެ ވާހަކައެވެ. 2021ގެ 'އެކެއް' ގައި ހިފައިގެން ތިބި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 'ދޭއްގައި' ހިފައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅަމުންނެވެ. މިވަރުން އަދި ނޭނގިދާނެއެވެ. އިތުރަށް ތިލަކޮށްލަދޭނަމެވެ. މިއަހަރު 'ސިންގަލްކޮށް' ތިބި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މިއަންނަ އަހަރު 'މިންގަލް' ކޮށްލުމުގެ ހުވަފެން ދެކެމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނީ ވެސް މިފަދަ އެތަކެއް ވާހަކަތަކާ ސަޅިބައިސާތަކާއެކުއެވެ. މި އަހަރުގައި ބަރުދަން ބަހައްޓާނެ ވަކި އަމާޒަކާއެކުއެވެ. ދީނަށް އިތުރަށް އަހުލުވެރިވުމުގެ ހެޔޮ ވިސްނުމާއެކުއެވެ. ދިރިއުޅުން އިޤްތިޞާދު ކުރާނޭ ގޮތްތަކުގެ އައު ޚިޔާލުތަކާއެކުއެވެ. ނަމަވެސް މިކަންތައްތައް ހާސިލުވީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ، މިއީ މިއަދު އުފައްދަން ޖެހިފައިވާ ސުވާލެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުން އަންނަނީ މިއަހަރަށް އަމާޒުހިފި ގިނަ ކަންތައްތައް ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށްވީ ކަމަށެވެ. އަނެއްކާވެސް މިއަންނަ އަހަރު އެ ލިސްޓުގެ ތެރެއަށް އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ހިމަނައި، އެކަންތައްތައް ހާސިލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
67%
0%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް