ކ. މާލެ
|
25 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 22:01
ހޯރަފުށީ ކުލަބު ޖީއެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ހޯރަފުށީ ކުލަބު ޖީއެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ހޯރަފުށީ ކުލަބު ޖީއެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް
ޕޮލިހާއި ފެނަކަވެސް ބުނަނީ ވަރުގަދަ ރައްދެއްދީ ތަށި ނަގާނެ ކަމަށް
 
ފެނަކަ އަކީ އެންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ޓީމެއް ނޫން
 
ޕޮލިސް އޮތީ ފެނަކައިގެ ރިކޯޑު ނިމުކަމަށް ގެންނަން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރަށް

ހއ. ހޯރަފުށީ ކުލަބު ޖީއެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2021، ފައިނަލް މެޗުގައި ދޫދިނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ދެޓީމު ވެސް އޮތީ ފުރިހަމައަށް ފައިނަލް މެޗަށް ތައްޔާރު ވެގެން ކަމަށް ހޯރަފުށީ ޕޮލިސް ކުލަބު އަދި ހޯރަފުށީ ފެނަކައިން ބުނެފިއެވެ.

ފައިނަލް މެޗާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ފެނަކަ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޮލާލް ބުނީ ފައިނަލް މެޗަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަހު ފަރިތަކުންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ޓީމު އޮތީ ފިޓްކޮށް ޕޮލިސް ކުލަބު ބަލިކުރަން ކަމަށެވެ.

ފެނަކަ އަކީ އެންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ޓީމެއް ކަމަށް ބަޔެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާ ބުނުމަށް ރައްދުދެމުން ތޮލާލް ބުނީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އެޓީމު ދަތުރުކުރީ ހިތްވަރާއި އެކު ކުޅުންތެރިން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުންކަމަށާއި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ކޮންމެ މެޗަކުން އެކަން އެޓީމުގެ ފަރާތުން ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިއަކީ ޕާކިސްތާންގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން ކަމަށް، އޭނާ ވެސް ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށް ކޯޗު ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރަޒާ އެކަނި ޓީމު މޮޅުކޮށްދެވޭނެތޯ ތޮލާލް ސުވާލުކުރިއެވެ. ރަޒާ އަކީ ހިތްވަރާއެކު ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި ފަހު ޕޮއިންޓާއި ކަމަަޔަށް ރަޒާ ކުރާ ހިތްވަރުން އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ޓީމު މޮޅުކޮށްދިނުމަށް އިތުރު ހިތްވަރު ލިބި މޮޅުވުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ތޮލާލް ބުންޏެވެ.

ޕޮލިސް ޓީމަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެޓީމުގައި ބިދޭސީ ދެ ކުޅުންތެރިން ތިބުމުން އެޓީމު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކަމަށް ތޮލާލް ބުންޏެވެ. އެހެން ކަމުން ފެނަކަ ޓީމުން ވަނީ ފައިނަލް މެޗަށް ދެ ކުޅުންތެރިން އިތުރުކޮށްފައި ކަމަށާއި ޕޮލިސް ޓީމުން ބިރުގަންނަ ވަރުގެ ރައްދެއް ފެނަކަ އިން ފައިނަލް މެޗުގައި ދޭނެ ކަމަށް ކޯޗު ބުންޏެވެ.

ފެނަކައިން މުބާރާތުގައި ދެއްކި ކުޅުމާއި އެކު އެޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަވެ އިތުރު ހިތްވަރެއް ޓީމަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން އެދެނީ ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި އެއްގޮތަށް ސަޕޯޓްކޮށްދިނުމަށްކަމަށް ވެސް ފެނަކައިގެ ކޯޗު ބުންޏެވެ.

ހޯރަފުށީ ކުލަބު ޖީއެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

މި މެޗާއި ބެހޭ ގޮތުން ޕޮލިސް ކުލަބުގެ މެނޭޖަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ބުނީ ޕޮލިސް އޮތީ އެއްމެ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެ ފެނަކަ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ރިކޯޑް ނިމުކަމަށް ގެނެސް މުބާރާތުގެ ތަށި ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ފެނަކަ އަކީ ޕާކިސްތާންގެ ރިޒާ އެކު ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ފެނަކަ އާއި ދެކޮޅަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޕޮލިސް ކުލަބުން ކުޅުނު މެޗު ވެގެންދިޔައީ ވަރަށް ވާދަވަރި އަދި ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް ކަމަށެވެ. އެ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޕޮލިހަށް ފުރުސަތު ލިބުނު ކަަމަށާއި މެޗު ގެއްލިގެންދިޔައީ އަމިއްލައަށް ހެދުނު ގޯސްތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން ފައިނަލް މެޗުގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ފެންނާނީ ތަފާތުކޮށް ކަމަށާއި ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް އެޓީމުގެ ފަރާތުން ފެންނާނެ ކަމަށް އަސްލަމް ބުންޏެވެ. ފައިނަލް މެޗަށް ޓީމު އިތުރަށް ވަރުގަދަވެފައިވާއިރު ފެނަކަ ޖެހިލުންވާނެ ފަދަ ކުޅުމެއް ޕޮލިސް ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ޕޮލިސް މެނޭޖަރު ބުންޏެވެ.

މި މެޗުގައި ޓީމުގެ އެއްމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކަށް ވެގެންދާނީ ސްޕޯޓަރުން ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި އެއްގޮތަށް ސަޕޯޓަރުން ސަޕޯޓްކޮށްދީ ޓީމާއި އެކު ތިބުމަށް ޕޮލިސް ކުލަބުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ޕޮލިސް ކުލަބާއި ފެނަކަ ބައްދަލު ކުރާ ހއ. ހޯރަފުށީ ކުލަބް ޖީއެސްގެ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2021،ގެ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހޯރަފުށީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ވޮލީ ކޯޓްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް