ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 08:32
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުން
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުން
ރޮއިޓަރސް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓު ފެތުރުން
ތަކުރާރުކޮށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަށްވުރެ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގައި ފަސް ގުނަ އިތުރު: ދިރާސާ
 
ބައެއް މާހިރުން ބުނާގޮތުގައި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެވޭ ވަރަށްވުރެ އަދި ޑޭޓާ މަދު
 
ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަށްވުރެ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގައި ބަލީގައި އަލާމާތް ފެނިގެން ޕޮޒިޓިވްވާ ރޭޓް މަތި
 
ދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 29ން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޑޭޓާ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ހުރި މީހަކަށް ތަކުރާރުކޮށް އެވައިރަސް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަށްވުރެ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގައި ފަސް ގުނަ އިތުރުކަމަށް ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިދިރާސާއިން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހާލަތު ބޮޑުވަރުވާ ހިސާބަށްދިޔުން ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަށްވުރެ ވަކި އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އިމްޕީރިއަލް ކޮލެޖުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މިދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ޔޫކޭގެ ހެލްތު ސެކިޔުރިޓީ އެޖެންސީ އާއި ނޭޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޑޭޓާއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 29ން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ ޑޭޓާ ވަނީ ދިރާސާކޮށްފައެވެ. މި ދިރާސާ އަދި ޕިއަރ ރިވިއު ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެއެވެ.

ދިރާސާއިން ނިކުތް ނަތީޖާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާގައި ބުނެފައިވަނީ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން ހަށިގަނޑަށް ދޭ ގެއްލުމާއި އަޅާބަލާއިރު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން ވަކިތަފާތުތަކެއް ފާހަގަނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކުރާ މީހުން މަދުކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިރާސާގައި ބުނެފައިވަނީ ވެކްސިން ޖަހާ މިންވަރާއި، އުމުރާއި ޖިންސާއި ނަސްލާއި ބަލީގެ އަލާމާތް ނުފެނި ހުރެ ޕޮޒިޓިވްވުމާއި އެކި ސަރަހައްދުތަކާއި ސާމްޕަލްތައް ނެގިފައިވާ ތާރީޚުތަކާއި މިކަންކަމަށް ބަލާއިރު ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް ޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ތަކުރާރުކޮށް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ހުރީ 5.4 ގުނަ މަތީގައިކަމަށެވެ.

ދިރާސާއިން ހާމަވެފައިވާ އަނެއްކަމަކީ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަށްވުރެ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގައި ބަލީގައި އަލާމާތް ފެނިގެން ޕޮޒިޓިވްވާ ރޭޓްވެސް މަތިކަމެވެ. އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު ދެ ހަފްތާ ވެފައިވާ މީހުންނާއި ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު ދެ ހަފްތާ ފާއިތުވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ދިރާސާއިން ދެން ހާމަވި ކަމަކީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުން ވެކްސިން ޖެހުމުން ބަލި ޖެހުމުން ދިފާއުކޮށްދޭ ދިނުމާއި ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލި ޖެހުމުން ދިފާއުކޮށްދޭ ދިނުން ދަށްކޮށްދޭކަމަށެވެ. އޭގެމާނައަކީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުކަންކަމަށް ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް މިދިރާސާ އާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެކްސިން ޓާސްކްފޯސްގެ ކުރީގެ ޗެއަރ ޑރ ކްލައިވް ޑިކްސް ވިދާޅުވީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ ގުޅޭގޮތުން އަދި އެއްވެސް ކަމެއް ފައިނަލްވާވަރުގެ ޑޭޓާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވެކްސިން އިފެކްޓިވްނަސް ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ސެލިއުލާ އިމިއުން ރެސްޕޯންސް މި ދިރާސާއިން ހޯދިފާ ނެތް ކަމަށް ޑރ ޑިކްސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ހަދަމުންދާ ދިރާސާތަކަކީ ނިސްބަތުން މަދު ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވޭ ދިރާސާތަކެއްކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވިއެވެ. ޑރ ޑިކްސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ ގުޅޭގޮތުން ޔަގީންކަމާއެކު އެއްޗެއް ބުނަން އިތުރު މަސްދުވަހުގެ ކޭސް ޑޭޓާ ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 333،000 ކޭސް ގެ ތެރެއެއިން 122،062 ކޭސް އެއީ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓްގެ ކޭސް އަދި 1.846 ކޭސް އެއީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ކަމަށް ޖީނޯމް ސީކުއެންސިންގ އިން ކަށަވަރުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މައުމޫން ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް