ކ. މާލެ
|
16 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 16:55
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)
ރާއްޖެއެމްވީ
އެޗްޑީސީގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ވަކިކުރުން
މައްސަލަ ނިމެންދެން އެޗްޑީސީގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަންގައިފި
 
ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އެޗްޑީސީއިން ކުރަމުން އައި ކަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައި

މައްސަލަ ނިމެންދެން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަންގައިފިއެވެ.

އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާގައި، އެ ކުންފުނިން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. މި މައްސަލާގައި ސިވިލް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރު ނެރެމުން ބުނެފައިވަނީ، އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކެއް އަދި ދޭއް ހަދާފައިވާ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީތައް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާތިލުކޮށްފައިވާކަމަށް އަންގާފައިވާތީ، އެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 40 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 233 ވަނަ މާއްދައާއި، ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާއާއި، އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ޣައިރު ޤާނޫނީ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެޗްޑީސީން، ހުޅުމާލޭގެ ބިން ހިއްކުމަށް ސަރުކާރުން ކުރި ޚަރަދާއ، ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ދަރަންޏާ ހަވާލުވެ، އެ ޚަރަދާއި އެ ދަރަނީގެ ޖުމްލަ އަގަށްވާ ހިއްސާ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި އެކުންފުނިން އެކަށައަޅައި، އެ ހިއްސާތަކުގެ މުޤާބިލުގައި، ހުޅުމާލޭގެ ބިން އެޗްޑީސީގެ އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިންތަކެއްކަން، މާލެސިޓީ ކައުންސިލުންގެ ފަރާތުން އެޗްޑީސީއަށް ހަދާދީފައިވާ ހުޅުމާލެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަ ކަމެވެ. ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމުގައި ފުރިހަމަވާން ޖެހޭކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އާންމު ޝަރުތުތަކަށް ބަލާއިރު، ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކެއް އަދި ދޭއްގެ ބިމަކީ، ދަޢުވާ ކުރާ އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ދެ ބިންކަން، އެ ދެ ބިމަށް ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީން އެނގެން އޮތުމުން، އެ މައްސަލާގައި ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އެޗްޑީސީއަށް ލިބިގެންވާކަން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށް ވެސް ސިވިލް ކޯޓުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ސިވިލް ކޯޓުން އިތުރަށް ބުނީ، ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް އެކެއް އަދި ފޭސް ދޭއްގައިވާ ބިމުގައި ހިމެނޭ، އަމިއްލަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ބިންތައް ފިޔަވައި، ދެން އޮންނަ އެންމެހާ ބިންތަކަކީ އެޗްޑީސީގެ މިލްކުގައިވާ މުދަލެއްކަން، އެ ބިންތަކަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީތަކުން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށާއި، އެ ރަޖިސްޓްރީތައް ބާތިލު ކުރުމުގައި މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ، އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރެވި، އިސްތިޤްރާރު ކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ތަޢާރުޟުވާ ގޮތެއްކަން އެނގެން އޮތުމުން، ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ހައްގެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒެއް އޮތުމުގެ އިހްތިމާލު، ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެފައި އޮތްކަން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކެއް އަދި ދޭއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާތިލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށާއި މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި، ހުޅުމާލޭގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކާއި، ބިމާ ގުޅިގެން ކުރަމުން އައި އެންމެހާ ކަންކަމާއި، ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އެޗްޑީސީން ކުރަމުން އައި ކަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށާއި، ކުރަމުންދާނަމަ އެކަމެއް ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ދައުލަތުގެ އެންމެހާ އިދާރާތަކަށާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި