ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 14:52
ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ރައީސް އޮފީސް
ޖަޕާން ސަފީރުގެ ވަދާއީ ޒިޔާރާތް
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު ރައީސްގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
 
ދިވެހިސަރުކާރުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރެއްވި
 
ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ކުރައްވާފައި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެއްވި

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޔަނާއި ކެއިކޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އަރިހަށް، ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޖަޕާނުގެ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ދަޢުރުގައި ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ކުރައްވާފައި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވައި ތަޢުރީފު ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ވެދޭ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މާލޭގެ ކަނޑުތޮށި ލުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ އެހީއާއި ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން އަންނަ ސްކޯލަރޝިޕް ފުރުޞަތުތައް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޖަޕާނުގެ ސަފީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެކަމަނާ ރާއްޖޭގައި ހުންނެވި މުއްދަތުގައި، ދިވެހިސަރުކާރުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވައި، ޖަޕާނުގައި ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދި ސަޤާފަތް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 5 ބިލިއަން ޔެން ގެ އެހީތެރިކަން ރާއްޖެއަށް ދެއްވާފައިވާތީ، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ޖަޕާނު ސަރުކާރަށް އެމަނިކުފާނު ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިއީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ދެއްވި އެންމެ ބޮޑު ކޮންސެޝަނަލް ލޯނުކަން ފާހަގަކުރައްވައި، މިއީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ދީލަތިކަމާއި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ރަހުމަތްތެރި ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއްކަމުގައި ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ޖަޕާނުގެ ސަފީރު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ޖަޕާނުގެ ސަފީރު ވަނީ ކުރިމަގުގައި ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އަދި ދެ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލެއްވީ ކުރިމަގުގައި ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެ ކުރިއަރައި ދިއުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް 2022 ވަނަ އަހަރަކީ ޖަޕާނާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކުރިތާ 55 އަހަރު ފުރޭ އަހަރެވެ.

ކޮމެންޓް