ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 16:26
ވ. ތިނަދޫ، ހިޔާ، އަދުހަމް އަހުމަދު ރަޝީދު
ވ. ތިނަދޫ، ހިޔާ، އަދުހަމް އަހުމަދު ރަޝީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
މޭ 6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް
މޭ ހަޔެއްގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް: ދެން އޮންނާނީ އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރުން
 
މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ ވ. ތިނަދޫ، ހިޔާ، އަދުހަމް އަހުމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް
 
ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ސިއްރުކޮށްގެން
 
ހުކުމް ކުރުން މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތަކަށް ތާވަލް ކުރުމަށް ގާޒީވަނީ ނިންމަވާފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގައި, ބޮންގޮއްވާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް, ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަދުހަމްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ސިއްރުކޮށްގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ، ވ. ތިނަދޫ، ހިޔާ، އަދުހަމް އަހުމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށެވެ.

ސިއްރުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި އަޑުއެހުން ނިންމާލީ، ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް ކުރުމުގެ އަޑުއެހުންކަމަށް ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައިވަނީ ޕީޖީ އޮފީހާ އަދުހަމާ ދެމެދު ވެފައިވާ އިއުތިފާގެ އެއްބަސްވުން ޝަރީއަތުން ވަނީ ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދުހަމާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ 23 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

ހުކުމް ކުރުން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތަކަށް ތާވަލް ކުރުމަށް ގާޒީވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 21 ސެޕްޓެންބަރ 2021ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޝަރީއަތުގައި އަދުހަމް ވަނީ، އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް އަދި ނުފޫޒެއް ނެތި، ހަތަރު ދައުވާއަށް ވެސް އިއުތިރާފްވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދުހަމުގެ މައްޗަށް ވަނީ 4 ދައުވާއެއް އުފުލާފައެވެ. އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ރޭވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެ މީހެއްގެ ފުރާނަ ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

މި ދައުވާތަކަށް ބަލާއިރު، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 20-25 އަހަރު، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ރޭވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 17-20 އަހަރު، ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 3-5 އަހަރު އަދި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެ މީހެއްގެ ފުރާނަ ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 15-25 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެކަން ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތައް ސާފުވެއްޖެކަން ފާހަގަކޮށް އަދުހަމް ބުނީ، އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކަމެއް އަދި ނުފޫޒެއް ނެތި, އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި 4 ދައުވާއަށްވެސް އިއުތިރާފުވާ ކަމަށެވެ. އަދުހަމުގެ އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުންވެސް ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ ކޯޓާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުންވެސް މި މަައްސަލައިގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ވަކި ހިސާބަކުން ފަނޑިޔާރުންވަނީ ސިއްރުކުރައްވާފައެވެ. އެއީ ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ވާހަކަތަކެއް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭތީ ކަމަށާއި، އެބައި ނިމުމުން އަލުން މަޖިލިސް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް