ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 12:58
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާތައް
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ރައީސް ޔާމީނު ބަންދުކުރުމުގެ އަމުރު ހޯދުމަށް އިރުޝާދެއް ނުދޭ - ޕީޖީއޯ
 
ފަތުރަމުންދަނީ ދޮގު މައުލޫމާތު
 
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޔާމީނުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދުނު ނަމަވެސް އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ކޯޓުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބަންދުކުރުމުގެ އަމުރެއް ހޯދަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމު އެއްވެސް އިރުޝާދު ދެއްވާފައި ނުވާ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ޕީޖީ މިގޮތަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޮންލައިން ނޫހަކުން ފަތުރަމުންދަނީ ދޮގު މައުލޫމާތު ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތުދީފައެވެެ.

ރ.ފުއްގިރި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޔާމީނުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދުނު ނަމަވެސް އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހު ކޯޓުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު، ފުރުން މަނާ ކުރެވޭނެފަދަ ހާލަތެއް އޮތްކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވިއެވެ. ދައުވާ ފޯމާއެކު އެ ހެކިތައް ދައުލަތުން ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފުރައިގެން ދިއުމުގެ އިހުތިމާލު އޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ދައުލަތުން ބުނީ، ފިލައިގެން ގޮސްދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ފަނޑިޔާރު ވަޒަން ކުރެއްވުމަށް ކުށުގެ ބާވަތަށް ބެލޭއިރު، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްތައްވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުރީގެ ނާއިބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބުވެސް ފިލައިގެން ދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރިކަން އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދައުލަތުން ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

Advertisement

އަދި ޔާމީނަކީ ފިލައިގެން ގޮސް އުޅުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރި މީހެއްކަން ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓާއި، ޔާމީނުގެ މަގާމުގެ ޙައިސިއްޔަތުން އޮންނާނެ "ކޮންޓެކްޓްސް" އިންވެސް ދޭހަވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި މައްސަލައިގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު މައްސަލަ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ހިނގަމުންދާކަމަށް ވަކީލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިފާއުން އެދުނީ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުން އެދުނު އަމުރު ބާތިލު ކުރުމަށެވެ.

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ޝަކީލު ވަނީ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރު ނެރެވޭނެ ހާލަތްތަކާއި އެ އަމުރުގައި ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ގާޒީ ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން މަދަނީ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓޭ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއުމުގެ އިހުތިމާލަށް ބަލާއިރު، އެމީހަކު ކުރި ކުށުގެ ބާވަތާއި، ކުރިންވެސް ފިލައިގެން އުޅޭ މީހެއްތޯ ބެލުމާއި، އެމީހަކީ ފިލައިގެން ބޭރުގައި އުޅުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރި މީހެއްކަން ފަދަ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލައިގެން ގޮސްދާނެކަމަށް ބަލައި ދައުލަތުން ވަނީ ސަބަބުތަކެއް ހުށައަޅާފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ފިލައިގެން ގޮސްފިނަމަ، ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިވާނެކަން ބަޔާން ކުރިނަމަވެސް، ފިލައިގެންދާން އުޅޭކަން އެނގޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ސަބަބެއް ނެތްއިރު، ހިފެހެއްޓުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ޕާސްޕޯޓަކީވެސް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއްކަން ފަނޑިޔާރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޔާމީނުގެ ދައުވާތައް ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރަން ޖެހޭތީ ޔާމީން ފުރުން މަނާ ކުރުމުގެ ސަބަބެއް އޮތްކަން ގަބޫލު ކުރެވުނު ނަމަވެސް، ވުޖޫދުގައި ނެތް އެއްޗެއް ހިފަހައްޓާނީ ކިހިނެއްތޯ ފަނޑިޔާރު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. ފަނޑިޔާރު ވަނީ އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ބޭރަށް ފުރަން އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ލިބިއްޖަނަމަ، އެފަދައިން އެދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް