ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 13:24
ކިއުބާ ސަރުކާރާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން
ކިއުބާ ސަރުކާރާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން
ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ކުރިއެރުވުމަށް ކިއުބާ ސަރުކާރާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތަކަށްވެސް ހެލްތް ކެއަރ ޕްރޮފެޝަނަލުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ
 
ރާއްޖޭގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ފަށައިގަތުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން
 
ކިއުބާއިން ހެލްތް ކެއަރ ޕްރޮފެޝަނަލުން ގެނައުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައި

ރާއްޖޭގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ކުރިއެރުވުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހި ސަރުކާރާ ކިއުބާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝާހް އަބްދުﷲ މާހިރެވެ. ކިއުބާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެގައުމުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ޑރ ހޯސޭ އެންހަލް ޕޯޓަލް މިރަންޑާ އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކިއުބާއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު އިތުރަށް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ސިސްޓަމް އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ކުރިއެރުވުމަށް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް، ހެލްތް ކެއަރ ދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުން ކިއުބާއިން ގެނައުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ހުއްޓުވުމާއި، ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ހުއްޓުވުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ހެލްތް ކެއަރ ޕްރޮފެޝަނަލުން ހޯދުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ އަލުން ފަށައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު، މިކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވީ ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރއަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ކުރިއަށްގެންގޮސް، މިހާރު ހުއްޓާލާފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޑޮކްޓަރުން މަދުވިޔަސް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރގެ ތެރެއިން ބަލި މީހުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ. މިކަމުގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ މީގެ ކުރިން ފެނިފައިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކަމެއްގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ފެންނާނީ އެކަމެއް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްގެން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެކިއެކި ބަލިތައް ގިނަވެފައިވަނީ މި ބައި ދޫކޮށްލެވުނީމަ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ އަލުން ތައާރަފު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތްތައް ނިންމައި އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރގެ ސަބަބުން ބަލިތަކުގައި ބޮޑުވަރުވާ މިންވަރު ކުޑަކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. ބަލީގައި ބޮޑުވަރު ވުމުގެ ކުރީގައި ބަލި ދެނެގަނެވި އެ ބައްޔަށް ފަރުވާދެވެން ފެއްޓޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން އުރަމަތީ ކެންސަރުފަދަ ކުރިން ދެނެގަނެވޭ ކަންކަން ކުރިން ދެނެގަނެ ބޭނުންވާ ފަރުވާ ފެށޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދ ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ އާއެކު ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު އަލަށް ބައްޓަން ކުރެވުނު ޒަމާނުގައި، އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވުނީ ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އައި ބަދަލުތަކާއި، ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ އޮނިގަނޑަށް އައި ބަދަލުތަކާއި ލިބުނު ކުރިއެރުންތަކާއި، ކެއުންބުއިމުގެ އާދަކާދަތައް ބަދަލުވުމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެކްސްޕެކްޓޭޝަންސް ބަދަލުވުމާއި، އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމުގެ ފޯކަސް ބަދަލުވީ ކިއުރެޓިވް ކެއަރ ނުވަތަ ބަލިވުމަށްފަހު ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ސްޕެޝަލިސްޓް ކެއަރ ކުރިއެރުވުމުގެ ސިސްޓަމަކަށެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޒަމާނީ ހެލްތު ސެންޓަރުތައް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް