ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 20:12
ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ
ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޓޮޓެންހަމުގެ ކުޅުންތެރިން ޕޮޒިޓިވްވުން
ޓޮޓެންހަމުގެ އަށް ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
 
އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެ
 
ޓޮޓެންހަމުން ރެންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗު ކުރިއަށްދާނެ

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާގެ އަށް ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފިއެވެ.

ޔުއެފާ ކޮންފަރެންސް ލީގުގައި ފްރާންސްގެ ރެންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ހެދި ޕީސީއާރް ޓެސްޓުތަކުން ޓޮޓެންހަމްގެ ޖުމްލަ އަށް ކުޅުންތެރިންނާއި ފަސް މުވައްޒަފުން ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެއާއެކު ރެންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗު ފަސްކުރަން ޓޮޓެންހަމުން އެދުނު ނަމަވެސް، ޔުއެފާއިން ވަނީ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް އެ މެޗު ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަށް ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތައް ޓޮޓެންހަމުން އާންމުކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޓޮޓެންހަމުން ކުރިއަށް ކުޅެން އޮތް ތިން މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

Advertisement

ރެން މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ކޮންޓޭ ބުނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އެ ޓީމުގައި ކޮވިޑުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، މިއީ އެ ޓީމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އުނދަގޫ ހާލަތެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މި ދަނޑިވަޅުގައިވެސް ކުރިއަށް އޮތް ރެން މެޗަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެއީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮންފަރެންސް ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރެންއާ ދެކޮޅަށް ޓޮޓެންހަމް ނުކުންނައިރު، އެ މެޗަށްފަހު ގާތްގާތުގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެ ޓީމުން ތިން މެޗެއް ކުޅޭނެއެވެ. އެއީ ރަށުން ބޭރުގައި ބްރައިޓަން އާއި ލެސްޓާ ސިޓީއާ ކުޅުމަށްފަހު، މި މަހު 19 ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ. އެކަމަކު ޓޮޓެންހަމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތާ ގުޅިގެން ބްރައިޓަން މެޗު ފަސްކުރުން ގާތްގަކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނުއެވެ.

ޔުއެފާއިން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން މަދުވެގެން 13 ކުޅުންތެރިން، ގޯލްކީޕަރެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްނުވެ ޓީމެއްގައި ފިޓުކޮށް ހުރެފިނަމަ، މެޗު ކުޅެން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ޓީމެއްގައި ކޮވިޑުގެ ކޭސްތަކެއް ދިމާވެ، ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ނުކުޅެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޕްރިމިއާ ލީގުންވެސް އަމަލުކުރަމުން އަންނަނީ ޔުއެފާގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް