ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 13:33
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ޕީޕީއެމް
ރައީސް ޔާމީނުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ
ރައީސް ޔާމީނުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދަން އޭޖީން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބާތިލް
 
ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ފައިސާ ދެއްކުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރެއްވެސް ނެރުނު
 
ފަސް އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކުރުމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުގައި އޭޖީ އޮފީހުން އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދުނު މައްސަލަވެސް ވަނީ ބާތިލްވެފައި

ރައީސް ޔާމީނުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބާތިލްވެއްޖެއެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ސިވިލް ކޯޓަަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީނު ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަސް މިލިޔަން ޑޮލަރު އެއްފަރާ ދެއްކުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅޭ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، އެކުށުގެ އުގޫބާތެއްގެ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް، ޔާމީން 5 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ ފައިސާ މަދުވެގެން 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އަށް ދެއްކުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 28 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ހުކުމްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ސިވިލް ކޯޓަށް އޭޖީން މައްސަލަ ހުށައެޅިއެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކުރުމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުގައި އޭޖީ އޮފީހުން އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދުނު މައްސަލަވެސް ވަނީ ބާތިލްވެފައެވެ.

Advertisement

އޭޖީ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމް ބާތިލް ކުރުމާއެކު އޭޖީން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަވެސް، ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބާތިލްވެގެން ދާނެކަމަށެވެ.

ވޮޑުމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ލިބުނު އެއް މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އެ ފައިސާ ލޯންޑާކުރި ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ސާބިތުވެގެން އެ ފައިސާ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓުން ދެމެހެއްޓިނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އެ ފައިސާ ދެއްކުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް