ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 09:56
ޑރ ނަޒްލާ މުސްތަފާ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޑރ ނަޒްލާ މުސްތަފާ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ ގުޅޭގޮތުން އެނގޭ މައުލޫމާތު މަދުކަމުން މިދުވަސްވަރު ދަތުރުކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ޑރ ނަޒްލާ
 
އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުންވެސް މިވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވުމާއެކު ބޭރު ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ
 
މިވޭރިއަންޓުން ރައްކާތެރިވުމަށްވެސް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
 
މިހާތަނަށް މިވޭރިއަންޓާ ގުޅޭގޮތުން އެނގޭ މައުލޫމާތަކީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފަސޭހަކަމާއެކު ފެތުރޭކަން

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިހާރު ފެންނަމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ ގުޅޭގޮތުން އަދި މިހާތަނަށް އެނގިފައިވާ މައުލޫމާތު މަދުކަމުން މިދުވަސްވަރު އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިންފެކްޝަސް ޑިޒީސް އެކްސްޕާޓް، ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ ނަޒްލާ މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އަދި މިއުޅެނީ މިވޭރިއަންޓްގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)ން ވެސް ކަންކަން އަންނަނީ ބަލަމުންކަމަށް ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވޭރިއަންޓް އޮފް ކޮންސާންގެ ގޮތުގައި އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު މިހާތަނަށް މިވޭރިއަންޓާ ގުޅޭގޮތުން އެނގޭ މައުލޫމާތަކީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ފެތުރޭކަމެވެ.

ފަސޭހައިން ފެތުރުނު ނަމަވެސް ވޭރިއަންޓް ޖެހުމަށްފަހު ނުރައްކާވާ ހިސާބަށްދޭތޯ އަދި ދެނެގަނެވިފައި ނުވާކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވެކްސިންގެ އަސަރުކުރާ މިންވަރު އަދި ދެނެގަނެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގިނަ ސައިންސްވެރިން ބުނަމުން އަންނަނީ މިވޭރިއަންޓް ޖެހުނު ނަމަވެސް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާނަމަ ބަލި ހާލަތު ބޮޑުވާ ހިސާބަށް ނުދާނެކަމަށެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ވޭރިއަންޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބޮޑަށް ކަންކަން އެނގެން ފަށަނީ ވޭރިއަންޓު ފެތުރި ދެވަނަ ނުވަތަ ތިންވަނަ ހަފްތާ ހިސާބުގައި ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިވޭރިއަންޓު ފެނިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މިވޭރިއަންޓުން ރައްކާތެރިވުމަށްވެސް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެވެ. އެގޮތުން މާސްކު އެޅުމާއި، ގައިދުރުކަން ގެންގުޅުމާއި، އަތްދޮވުމާއި، ތަންތަނަށް އެއްވެ ގިނަ މީހުންނާ ބައްދަލުވުން މަދުކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް މިހާރުވެސް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުންވެސް މިވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވުމާއި ކުރިޔަށް އޮތީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރުކަމަށް ވުމުން ބޭރު ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދުވަސްވަރު ދެން ބަލަންޖެހޭނެ ޗުއްޓީ އަންނަން ކައިރިވެފައިވާއިރު ބޭރަށް ވަރަށް ގިނައިން ހިނގައިދާނެ. އަސްލު މިދުވަސްކޮޅު ކައިރި ގައުމުތަކުގައި އުޅޭތީއާ އެކު ނުދިޔުން ރަނގަޅީ އަދި އޮމިކްރޯން އަކީ ކޯއްޗެއްކަން ނޭންގޭތީވެ، ނޭންގި ދަތުރުކުރުން ބުއްދިވެރި ނޫންކަމަށް ދެކެނީ. ދަތުރުކުރިޔަސް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ ކައިރި ނުވުމާއި ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހެދުމައި އެކަހަލަ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުން ރަނގަޅުވަނެ.
އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިންފެކްޝަސް ޑިޒީސް އެކްސްޕާޓް، ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ ނަޒްލާ މުސްތަފާ

ޑރ ނަޒްލާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭ އާބާދީގެ 80 އިންސައްތަ މީހުން މިހާރު ވެކްސިން ޖަހާފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށާފައިވާއިރު ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހަންދާ ފަރާތްތައް މަދުކަން ޑރ ނަޒްލާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިވަގުތުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އުމުރުން 50 އަހަރުގެ އަދި ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ގިނަ ބަޔަކު ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޖެހުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް