ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 12:14
ސްރީލަންކާގެ ބަންޑާރަނައިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް- އެ ޤައުމުން ފެނުނު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓު ދެނެގަނެވިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު
ސްރީލަންކާގެ ބަންޑާރަނައިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް- އެ ޤައުމުން ފެނުނު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓު ދެނެގަނެވިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު
ލައިޝާ އަހްމަދު ސްރީލަންކާ ޓްވީޓް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
ނައިޖީރިއާއިން އެނބުރި އައި ލަންކާ ރައްޔިތަކު އޮމިކްރޯންއަށް ޕޮޒިޓިވް
 
އޮމިކްރޯންގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ރިޕޯޓު ކުރެވިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު
 
ލަންކާގެ ލެބޯޓަރީތަކުން ވަނީ އޭނާގެ ސާމްޕަލް އިތުރަށް ތަހުލީލުކޮށް ނަތީޖާ ކަށަވަރު ކޮށްފައި
 
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އެ ޤައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާ

އަވައްޓެރި ލަންކާއިންވެސް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓު ފެނިއްޖެއެވެ.

ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ލަންކާއިން މި ވޭރިއަންޓު ފެނިފައިވަނީ ނައިޖީރިއާއިން އެނބުރި އައި ލަންކާ ރައްޔިތެއްގެ ގައިންނެވެ. އޭނާ އެނބުރި ލަންކާއަށް ދިޔައީ 23 ނޮވެމްބަރުގައެވެ.

އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ނެގި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައިވާއިރު، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އެ ޤައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ ކެހެލިޔާ ރަމްބުކްވެލާ ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ލަންކާގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ސަރވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ވަނީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޚާއްސަ ބަޔާނެއް ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޤައުމުން ފެނުނު އޮމިކްރޯންގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ރިޕޯޓު ކުރެވިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ލަންކާގެ ލެބޯޓަރީތަކުން ވަނީ އޭނާގެ ސާމްޕަލް އިތުރަށް ތަހުލީލުކޮށް ނަތީޖާ ކަށަވަރު ކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރަށް ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އޭނާ ވަނީ ކަންބޮޑުވެ ހާސް ނުވުމަށާއި، ފިޔަވަޅުތަަކަށް ބޯލެނބުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެނުނު ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓް ކަމުގައިވާ އޮމިކްރޯން ދެނެގަނެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 14ން 16ށް ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލަކުންނެވެ. ސައިންސްވެރިން ވަނީ މިވޭރިއަންޓް އިތުރަށް ސީކުޔެންސްކޮށްފައެވެ. އަދި މިވޭރިއަންޓްގައި ކަންބޮޑުވާކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަރުކާރަށް އަންގާފައެވެ. 

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެނުނު މިވޭރިއަންޓާމެދު ސައިންސްވެރިން އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވަނީ މިވޭރިއަންޓްގައި ހުރި މިޔުޓޭޝަންތަކުގެ އަދަދުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހެލްތު އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މިވޭރިއަންޓްގައި ހުރި ސްޕައިކް ޕްރޮޓީން މިޔުޓޭޝަންގެ އަދަދު 30ށް ވުރެ ގިނަ ކަމަށެވެ. ސްޕައިކް ޕްރޮޓީން އަކީ ވައިރަސް އިންސާނާގެ ސެލްތަކަށް ވަނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް