ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 19:21
އައްޑޫ ސިޓީ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
އައްޑޫ ސިޓީ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
ރައީސް އޮފީސް
އައްޑޫ ސިޓީ ޕީވީ ސިސްޓަމް
އައްޑޫ ސިޓީ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިކުރުން އިފްތިތާހުކޮށްފި
 
މިސިސްޓަމް ގާއިމުވެގެން ދިއުމުން، އައްޑޫގައި ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތެލުން އަހަރަކު 800،000 ލީޓަރ ޑީސެލް މަދުކުރެވިގެން ދާނެ
 
2019 ވަނައަހަރު އެކަނިވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 8 ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ގާތަށް ވަނީ ތެޔޮ އެތެރެކުރުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައި

އައްޑޫ ސިޓީ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ އެނާރޖީ މެނޭޖްކުރުމާއި ބެޓަރީ އެނަރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ)ގައި ވަނީ އިފްތިތާހުކޮށްފައެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އައްޑޫ ސިޓީއަކީ ރާއްޖޭގެ 2 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީކަމަށާއި، އަދި 2 ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ސިޓީ ކަމަށެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި 10 މެގަވޮޓާ އެއްވަރުގެ އަދަދަކަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރަމުން ދާކަމަށްވެސް ޝައުނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިހުރިހާ ކަރަންޓެއްވެސް ދާދި އިހަކަށް ދުވަހާ ޖެހެންދެން އުފައްދަމުން އައިސްފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެތެރެކުރާ ތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވެސް ޝައުނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަދި ދިވެހި ރާއްޖެއަށް 2019 ވަނައަހަރު އެކަނިވެސް ގާތްގަނޑަކަށް، 8 ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ގާތަށް ވަނީ ތެޔޮ އެތެރެކުރުމަށް ހަރަދުކޮށްފައެވެ. މިހާރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 2.5 މެގަވޮޓްގެ އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމް ގާއިމުކޮށްފައި ވެއެވެ. މީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ކުރި ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއެކު ހާސިލްކުރެވުނު މުހިންމު ލަނޑުދަނޑިއެއް ކަމަށްވެސް ޝައުނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ކުރިން އައްޑޫގައި ހުރި ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމާއެކު ބެޓްރީ އެނަރޖީ ސިސްޓަމެއް ނެތުމުން، އިރުގެ އަލިން އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް ވެސް ޝައުނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އެހެންކަމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިފްތިތާހު ކުރާ ބެޓްރީ ސްޓޯރެޖް ސިސްޓަމުން، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު ސޯލާ ޕީވީ ނިޒާމަށް އަންނަ ލޮޅުންތައް ކުޑަކޮށް، ތެޔޮ ޖެނެރޭޓަރ ތަކަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދީ، ތެލުގެ އިސްރާފު ކުޑަކޮށްދޭނެ ކަމަށްވެސް ޝައުނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.  

އަދި މިސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ސޯލާ ޕީވީ އިތުރުކޮށް، ގްރިޑްއަށް ފީޑްކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ފަހިވެގެންދާ ކަމަށް ޝައުނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިސިސްޓަމް ގާއިމުވެގެން ދިއުމުން، އައްޑޫގައި ގާއިމު މިކުރެވެނީ ސޯލާ ބެޓްރީ ޑީސެލް ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމެއް ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިސިސްޓަމް ގާއިމްވެގެން ދިއުމުން އައްޑޫ ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތެލުން އަހަރަކު 800،000 (އަށް ލައްކަ) ލީޓަރ ޑީސެލް މަދުކުރެވިގެން ދާނެކަމަށް ވެސް ޝައުނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް 1900 (ނަވާރަ ސަތޭކަ) ޓަނުގެ ސީއޯ-2 މަދުކުރެވިގެން ދާނެކަމަށް ވެސް ޝައުނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިފްތިތާހު ކުރެވުނު ނިޒާމާއެކު، ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނެޓް ޒީރޯ ގައުމަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ޝައުނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އައްޑޫގައި ގާއިމް ކުރެވުނު މި ބެޓަރި އެނަރޖީ ސިސްޓަމަކީ ރާއްޖޭގެ އިންޖީނު ގޭގައި މިހާތަނަށް ބެހެއްޓުނު އެންމެ ބޮޑު ބެޓްރީ ސިސްޓަމް ކަމަށް ވެސް ޝައުނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އަދި މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހަކަތާއިގެ ސިޔާސަތަށް ގެނެވޭ އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ކަމުގައި ވާނެއެވެ. ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި އިތުރު 13 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން އަންނަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން 10 މެގަވޮޓަކީ މޫދުގަ ގާއިމުކުރެވޭ ނިޒާމެކެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު އައްޑޫގެ އިތުރު ބެޓްރީ އެނަރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމާއި ގްރިޑް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ހިމެނެއެވެ. މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަރުހަލާތައް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް ޝައުނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ. ނަމަވެސް ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޮވިޑް ހާލަތާއެކީ މިރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަރޗުއަލްކޮށް ކަމަށް ޝައުނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިރަސްމިއްޔާތުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 މެންބަރުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި