ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:01
ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ
ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ލީކުވި ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯ
ލީކުވި ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯއާއިމެދު ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން އެއްޗެއް ބުނަން އެބަޖެހޭ – ޔާމީން
 
ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން އެއްޗެއް ބުނުމަށް ލަސްވި ލަސްވުމަކީ އެކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް
 
އަދުލުގެ ނިޒާމަށް މުއްސަނދި މަހުޖަނުންނާއި އެހެނިހެން މީހުން އަތް ބޭނުމަކީ "އޯކޭ" ކަމެއް ނޫން

ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އޯޑިއޯތަކުގެ ފޮރެންސިކް އެނާލިސިސް ހެދުމަށްފަހު، އޭގެ ނަތީޖާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު އޯޑިއޯއާމެދު ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން އެއްޗެއް ބުނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ޝުކުރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން އެއްޗެއް ބުނުމަށް ލަސްވި ލަސްވުމަކީ އެކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި ޝައްކު ވެސް އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޝަރީއަތުގައި ކަންތައްތައް ނިންމާގޮތަށް ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ކަން ނިންމާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް މިކަން އެބަ އެނގެންޖެހޭ، މިހާރު މިކަން މިއޮތީ ޝައްކުގެ ތެރޭގައި. މި ސުވާލުތަކަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއަކުން ވެސް ނެތް ޖަވާބު ދެއްވާފައެއް. ކީއްވެގެންތޯ ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ފަނޑިޔާރުންގެ ދިފާއުގައި މި ވާހަކަ ނުދައްކަވަނީ؟ ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބިގެން ނޫނީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ތާ.ހިރެއް ނުކުރެވޭނެ
ރައީސް ޔާމީން

އަދުލުވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ސަލާމަތް ކުރަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ވެރިކަމުގެ ބާރުގެ ނުފޫޒުން ނޫން ކަމަށާއި ހުރިހާ ނުފޫޒަކުން ވެސް ސަލާމަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. ކޯޓުތަކަށް އަތް ބޭނޭ ހިސާބުގައި ހުންނަ މަރުހަލާތަކާއި އަތްނުބޭނޭ ހިސާބުގައި ބައެއް ފަނޑިޔާރުން އެބަތިއްބެވި ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދުލުގެ ނިޒާމަށް މުއްސަނދި މަހުޖަނުންނާއި އެހެނިހެން މީހުން އަތް ބޭނުމަކީ "އޯކޭ" ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބަދުވެސް އަންނަ ޝަކުވާ އަކީ ރައީސްކަން ކުރާ މީހެއް ނުވަތަ ވެރިކަމުގައި ހުންނަ ފަރާތަކުން އަދުލުގެ ތެރެއަށް އަތް ބާނާ ވާހަކަ. ޤަބޫލުކުރަން އެއީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު ވަރިހަމަތޯ ރާއްޖޭގައި ތިބޭ މުއްސަނދި މަހުޖަނުން އޭގެ ތެރެއަށް އަތް ބޭނިޔަސް؟ ނޫނިއްޏާ އެހެން ގޮތްގޮތުން އޭގެތެރެއަށް އަތްބާނާ މީހުން، އަތް ބޭނުން، އެ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއް؟ ނޫން! މިއީން ކޮންމެ ކަމެއް އޯކޭ އެއް ނޫން. އަދުލުގެ ނިޒާމު ދެމެހެއްޓުމަށް އައިސް މިއޮތް ކޮރުކަން ފިލަންދެން އަދުލުގެ ނިޒާމާ މެދު އޮތް ތުހުމަތު އޮންނާނެ
ރައީސް ޔާމީން

އަދުލުވެރިކަން އިސްކުރައްވާ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެ، އިންސާފު އިސްކުރެއްވުމަށް ޔާމީން ވަނީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އޯޑިއޯ އެނާލިސިސްގެ ނަތީޖާއިން އެނގޭ ގޮތުގައި ބައެއް މީޑިއާތަކުން ތުހުމަތު ރައްދުކުރި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީއަލްއުސްތާޛު އަލީ އާދަމް އާއި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގާޒީ މުހައްމަދު ސަމީރުގެ އަޑާ އެ އޯޑިއޯތަކުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވާ މީހާގެ އަޑު ދިމާނުވާކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ގާޒީ އަލީ އާދަމް އާއި ގާޒީ މުހައްމަދު ސަމީރުގެ މައްޗަށް އުފައްދާފައިވަނީ ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށް އެ ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒު ރަޝާދުގެ އޯޑިއޯ ކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯއަކީ ވެސް ޓެމްޕަރ ކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯއެއްކަމުގައިވިޔަސް، އެ އޯޑިއޯ ގައިވާ އަޑާއި އެ ބޭފުޅާގެ އަޑާ ދިމާވާކަމަށް އޯޑިއޯ އެނާލިސިސްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒު ރަޝާދުގެ އަޑާ ދިމާވާ އޯޑިއޯގައި ދައްކާފައިހުރި ވާހަކަތަކަށް ބާލައިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގި ޝަރީއަތާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް، ނުވަތަ ބައްދަލު ކުރަން އެދިފައިވާކަމަށް ނުވަތަ އެ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒުހިންގުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައި ނުވާކަން އެ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް