ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:52
ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހައްޤު ޝަރީއަތެއް ކޮށްފިނަމަ އަޅުގަނޑު ގަޔަކު އަތެއް ނުލެވޭނެ: ޔާމީން
 
ދިވެހިން ޤަބޫލުކުރަމުން އައި ހުރިހާ އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފަނޑުކަމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި އެޕާޓީން
 
އެމަނިކުފާނަށް އަންނަ ކޮންމެ ހަމަލާ އަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަންނަ ހަމަލާއެއް
 
ޖައްބާރުންގެ ކުރިމަތީގައި ހައްޤު ބަސް ބުނާއިރު އަންނަ އުނދަގޫތައް ކުޑައެއް ނުވާނެ

ދައުލަތުގެ ފައިސާގައި ޖެހިގެން ހައްޤު ޝަރީއަތެއް ކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ އެމަނިކުފާނުގެ ގައިގައި އަތް ނުލެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޖައްބާރުންގެ ކުރިމަތީގައި ހައްޤު ބަސް ބުނާއިރު އަންނަ އުނދަގޫތައް ކުޑައެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ސިޔާސީ މީހެއްގެ ފަރާތުން އިދިކޮޅު ކަމެއް ހިނގިފިނަމަ ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ ހާހުން ދެހާހުން ތީރުތައް އަމާޒުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ނިމިގެންދާއިރު ބަލާލުމުން ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އިނގޭނެ ކަމަށާއި އެ ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އަދި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނަށް އަންނަ ކޮންމެ ހަމަލާ އަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަންނަ ހަމަލާއެއް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. ޔާމީން ބަންދުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ޕާޓީން ވަރަށް ގިނަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވިދާޅުވީ ވަރަށް ވަސީލަތްތަކާއި ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވިނަމަ މިއަށްވުރެން ވަރުގަދައަށް ޕާޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީސް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުތަކާއި ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ކެހިގެން ދިޔަ ގޮތަށް އެއްބަޔެއްގެ އަތަށް ޖަމާވެފައި އޮތް ހާލަތުގައި ވެސް ބަޔަކަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ޖިހާދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަކީ ހައްޤު މަގުގައި ކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި ދިވެހިން ޤަބޫލުކުރަމުން އައި ހުރިހާ އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފަނޑުކަމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި އެޕާޓީން ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އެ މަސައްކަތްތައް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕާޓީގެ މަސައްކަތް މި ގިޔަރުން މަތީ ގިޔަރަށް ޖައްސަވާނެ ކަމަށާއި އަނެއް ބަންދު ހުރަސް އަންނަން ދެން ރައްޔިތުންނާއެކު ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ރަށެއް ކުށްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، އެފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރެއްވި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް