ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 07:24
އާސްކް ސްޕީކަރ ޕްރޮގްރާމް ގައި ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
އާސްކް ސްޕީކަރ ޕްރޮގްރާމް ގައި ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައީސް ނަޝީދުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު
"އަޅުގަނޑު ސިއްހަތު އަނެއްހެން ރަނގަޅު، އެހެންނަމަވެސް އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާންޖެހޭ"
 
އިތުރު ފަރުވާ ޖަރުމަނުވިލާތުންނާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން ހޯއްދެވި
 
އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ވަނީ 16 ގަޑިއިރުގެ ދިގު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައި
 
ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް 10 ރޭޒާފުށް ވަދެ މުހިންމު ގުނަވަންތައް ފޫއަޅުވާލި

މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާއިރު މިހާރު ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅުކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާސްކް ސްޕީކަރ ޕްރޮގްރާމްގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާއި ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވީ ސިއްހަތު ރަނގަޅުކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާންޖެހޭކަމަށެވެ. މިހާރުގެ ހާލަތުގެ ތަފްސީލެއް ނުދެއްވައެވެ.

މަރާލުމަސް ހަމަލާދެވުނު ފަހުން ތިބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ދެން އަޅުގަނޑު ސިއްހަތު އަނެއްހެން ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް ރަނގަޅުވާން އަދި އެބަޖެހެ ވަރަށް ބޮޑަށް. ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު ސިއްހަތެއް ލިބުމަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ލިބުމަށް ކުރެއްވި ދުއާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު/ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް 10 ރޭޒާފުށް ވަދެ މުހިންމު ގުނަވަންތައް ފޫއަޅުވާލިއެވެ. ސައިކަލެއްގައި އައިއީޑީއެއް ހަރުކޮށްގެން ގޮއްވާލުމަށްފަހު ދިން މިހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމްތަކުން އެމަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅު ސަލާމަތްކުރުމަށް އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ވަނީ 16 ގަޑިއިރުގެ ދިގު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައެވެ. އެއަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް މެއި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ޖަރުމަނުވިލާތަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ވެސް އިތުރު އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފައިގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ އާއިލާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޖަރުމަނުވިލާތުން ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު ދެން ވަޑައިގެންނެވީ އިނގިރޭސިވިލާތަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް އެމްޑީޕީގެ ކްލަބްހައުސް ހަރުގެ ލޯންޗްކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖޫން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމަނިކުފާނުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާއި ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިނގިއްޔާއި ކަންފަތާއި ފައިގައި މައްސަލަ އުޅޭކަމަށެވެ. އަދި ކަނާތުގެ ތިން އިނގިއްޔެއް އައްސިވެފައި ހުންނަކަމަށް އެދުވަހުވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ވާތު ކަންފަތުގައި އަޑުއިވުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރިކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ވާތު ކަންފަތުގެ ތޫލިއަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން އިތުރު އޮޕަރޭޝަނެއް ނޮވެމްބަރ މަހު ކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެފަހުން ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނާއި ވަރޗުއަލްކޮށް ބައްދަލުކުރައްވާ ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ތިން ހަފްތާއިން އެއްފަހަރު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެދުވަހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހާލުކޮޅާ ކުރިއަށްވުރެ މާބޮޑަށް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. ހިނގާބިގާވެ އުޅެވޭ ކަމަށާއި، އަމިއްލައަށް ކަންކަން ކުރެވޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ކަނާއަތުގެ ތިން އިނގިލީގައި އައްސިކަން ހުންނާތީ އެތިން އިނގިލީގެ ބޭނުން ނުހިފޭކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެފަހުން އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވަން ފަައްޓަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 00:42
ކިނބޫ
ކަލޭގެ ސިއްހަތު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. އެހެން މީހުނަށް އިބްރަތެއް ކަމުގަވާވަރު ކަމެއް ކަލެއަށް ޖައްސަވާށި.
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި