ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 07:15
އާސްކް ސްޕީކަރ ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
އާސްކް ސްޕީކަރ ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަން ތަކުރާރުކުރެއްވި ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅެއްނުވި
 
ރައީސް ޔާމީނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވޭ
 
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ މީހަކު ކަނޑައެޅޭނީ ޕްރައިމަރީއަކުން ކަމަށް ވިދާޅުވި

2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް އޮތުމަށް ބޭނުންފުޅުނުވާކަމަށް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރުކުރައްވައިފިއެވެ.

އާސްކް ސްޕީކަރ ޕްރޮގްރާމްގައި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ދެއްވަފާނަންތޯ އާންމުންގެ މީހަކު ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުތައް އެއީ ޕާޓީން އަބަދުވެސް ހިންގަމުން ގެންދާ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ. ރަނގަޅަށް ހިނގާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އޮތުމަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި ކަންތައްކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އަދި ތަކުރާރުކޮށްވެސް ދަންނަވާނީ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅުވާނީ ޑިމޮކްރަޓިކް ނިޒާމު ރަނގަޅުވި މިންވަރަކުން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ރަނގަޅަށް ހިންގުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއެއް އޮންނާނެ. އެޕްރައިމަރީން ކަނޑައެޅިގެންދާނެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ރިޔާސީ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާނެ ބޭފުޅެއް. އަޅުގަނޑު ހަގީގަތުގައި ދެކެ މިހުންނަނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު 2023 ގެ ކުރިޔަށް ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ގޮތުގައި ދެމި ނުދާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ދެކެވޭ ގޮތުގައި އެސުވާލު އެހާ ބޮޑަކަށް ޖަވާބު ދެވޭ ޒާތުގެ ސުވާލެއް ނޫން.
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު/ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

އެމަނިކުފާނަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިދާނެތޯ އާންމުންގެ މީހަކު ކުރި ސުވާލަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުން ފެންނަމުންދާ ކަންކަމާއި ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ވެރިން ވެރިކަމުން ފޭބުމަށްފަހުގައި ވެރިކަން ބަދަލުވުމަށްފަހުގައި ދިރިއުޅެން ޖެހެނީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ދިރިއުޅުމެއްކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްބަޔަކު ދެކޭ ގޮތުގައި އެއީ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރުގައި ކަންކުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ދިމާވާކަމެއްކަމަށް ނަޝީދު ވިދަޅުވިއެވެ. އަބަދުވެސް ފެނިފައި އޮތް ހަގީގަތަކީ ވެރިކަން ބަދަލުވީމާ ކުރީގެ ވެރިޔާ ޖަލަށްލެވި ނުވަތަ ރަށުން ފޮނުވާލެވި ނުވަތަ ކޮންމެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއްގައި އުޅޭތަންކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅިގެން ނިންމި ގަޒިއްޔާއަކީ ވާދަވެރިން ވެރިކަމުގައި ތިބެ މިކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެނޫން ގޮތަކަށް އެނބުރިގެންދިޔަ ގަޒިއްޔާކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިނިންމި ގަޒިއްޔާއަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިއަކު ވެރިކަމުގައި ނެތިސް ވާދަވެރިން ވެރިކަމުގައި ތިއްބާ ދޫކޮށްލި ގަޒިއްޔާ. އެނބުރުނު ގަޒިއްޔާ. އެއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފަހުރެއް. އެކަން ހިނގައިގެން އެކަމާއި ގުޅެނީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ މިކަމުގައި އެއީ އިބްރާހީމާ އާދަމްތޯ ފާތުމަތުތޯ ނުވަތަ އެހެން ބޭފުޅެއްތޯ ކޮން ބޭފުޅެއްގެ ނަމަކަށްތޯ މިފަހަރު މިކަން ހިނގައިގެން ދިޔައީ އެއީ އަޅުގަނުމެން އެކަމާއި އަމިއްލައަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ނުވަތަ ނުޖެހޭ ކަމަކަށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އިންސާފަށް ކަންކަން ޝަރީޢަތް ހިނގާކަން ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަން ވެފައި ވާކަން އެއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށްވެސް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް.
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު/ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާނެތޯ ނުވަތަ އެހެން ހުކުމެއްކޮށްގެން ސިޔާސީ ގޮތުން ދުރުގައި ބަހައްޓާނީތޯ އާންމުންގެ މީހަކު ކުރި ސުވާލަށް ރައީސް ނަޝީދު ޖަވާބެއް ދެއްވާފައެއްނުވެއެވެ. އެސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ދެއްކެވީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވެގެންދިޔަ ހުކުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިސްލާހުވާތަން ފެންނަކަމުގެ ވާހަކަތަކެވެ. އެސުވާލަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދެއްވާފައެއްނުވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އާސްކް ސްޕީކާރ ގެ ތިން ވަނަ ޕްރޮގްރާމްގައި މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އާންމުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރުމުގައި މާބޮޑު ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިކަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިޔާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށްވެސް އެޕްރޮގްރާމްގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭއިރު އެމަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެބަދަލު ގެނެވޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވިދާޅުވީ އެބަދަލު ގެނައުމަށް ޕީޕީއެމްވެސް ތާއީދު ކުރާނެކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އެރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލުހޯދުމަށް ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ޕީޕީއެމްއާ އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން އެކަން ކުރެއްވޭނެކަމަށެވެ. ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާއެކު ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް މީހަކު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

އޭގެފަހުން ހަމަ ޖުލައިމަސް ތެރޭގައި ވަނީ ރައީސް ޞާލިހަށް އަމާޒު ކުރައްވައި ބަހުގެ ހޫނު ޙަމަލާތަކެއް ދެއްވާ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށްކަން ވިދާޅުވެ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އޭގެފަހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުން ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ ރާގު ބަދަލުވެފައިވާތަނެވެ.

މީގެއިތުރުން އާސްކް ސްޕީކަރ ގެ ތިން ވަނަ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރު ރިޔަސީ އިންތިޚާބެއް އޮންނަނަމަ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއެއް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޕްރައިމަރީގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިން އެއްވެސް ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސީދާ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާފައެއްނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
14%
0%
14%
71%
0%
ކޮމެންޓް