ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 15:35
ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް - އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު
ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް - އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު
ރައީސް އޮފީސް
ކޮވިޑް އައު ވޭރިއަންޓް
ކުރިން ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށްވެސް އައު ވޭރިއަންޓް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް
 
ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 50 ސާމްޕަލް ގަވާއިދުން އިންޑިއާއަށް ފޮނުވާ
 
ރާއްޖެއިން ވަނީ ސައުތު އެފްރިކާ އާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފައި
 
ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓް ފެނުނީ ސައުތު އެފްރިކާއިން

ކުރިން ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށްވެސް އައު ވޭރިއަންޓް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން ޑރ.ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ވެކްސިންގެ އަސަރު އައު ވޭރިއަންޓަށް ކުރަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން އަދި ދެނެގަނެވިފައިނުވާއިރު، ބަލީގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުން 308 ސާމްޕަލް ބޭރަށް ފޮނުވާކަމަށާއި، ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 50 ސާމްޕަލް ގަވާއިދުން އިންޑިއާއަށް ފޮނުވަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އެގޮތުން 13 އޮގަސްޓްގެ ފަހުން 750 ސާމްޕަލެއް މިހާތަނަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން ޑެލްޓާގެ ވޭރިއަންޓްގެ ވައްތަރުތައް ރާއްޖޭގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައިވެސް ވޭރިއަންޓް ސީކުއެންސް ލެބެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށް ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، އައު ވޭރިއަންޓް ރާއްޖެ ނާންނާނެކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ބަލި ރާއްޖެ އައުން ލަސްކުރެވިދާނެކަަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް މާސްކު ނާޅާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ފިޔަވަޅަކީ މާސްކު އެޅުން ކަމަށެވެ.

ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، އައު ވޭރިއަންޓަކީ، އެޗްއައިވީ ޖެހި ނުވަތަ ވަރަށް ބަލި މީހެއްގެގައިގައި ގިނަދުވަހު ބަލި ހުރެގެން އުފެދުނު ވޭރިއަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ސައިންސްވެރިންނަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށެވެ.

އައު ވޭރިއަންޓް "އޮމިކްރޯން" ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނާތީ، ބައެއް ގައުމުތަކުން ބޯޑަރުވެސް އަންނަނީ ބަންދު ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖެއިންވެސް ވަނީ ސައުތު އެފްރިކާ އާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފައެވެ. ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު ބާރައިން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެވުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ދެކުނު އެފްރިކާ، ނެމީބިއާ، މޮޒަންބީކް، ލެސޯތޯ، ބޮސްޓްވާނާ، ޒިންމްބާބްވޭ އަދި އެސްވަޓީނީންނެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖެ އައުމުގެ 14 ދުވަސްކުރިން މި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި އެއިން ގައުމެއްގައި 12 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ޓްރާންސިޓް ވެފައިވާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެނުވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެވުން މަނާކުރި ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަންނަ ދިވެހިންނާއި ވޯކް ޕާމިޓް އޮންނަ މީހުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެ 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އަދި މި މީހުން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލާނީ 14 ދުވަސް ފުރިހަމަކޮށް އަލުން ކޯވިޑަށް ޓެސްޓްކޮށް ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމުންކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. މި ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަންނަން ދަތުރު ފަށާފައިވާ މީހުންނާއި މިދިޔަ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭ މި 7 ގައުމަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން ވަގުތުން ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ހަދަންވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މިސަރަޙައްދުތަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ތިބޭ މުއްދަތު 14 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެމުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އިތުރު ޓެސްޓެއް ހަދަން އެޗްޕީއޭއިންވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި 14 ދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރާ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހަދަންވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓް ފެނުނީ ސައުތު އެފްރިކާއިންނެވެ. މި ވޭރިއަންޓަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ބާވަތެއްގެ ވޭރިއަންޓެއްކަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިންވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް