ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 12:39
މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން މަހްލޫފް ވަނީ ޕީޖީއަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވާފައި
މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން މަހްލޫފް ވަނީ ޕީޖީއަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުން
މަހްލޫފުގެ މައްސަލައިގައި ދެން ވާހަކަ ދައްކާނީ ކޯޓުގައި – ޕީޖީ
 
މަހްލޫފުގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު ރައީސް ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ
 
ދައުވާ އުފުލާ ހިސާބުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން މަހުލޫފް ވިދާޅުވެފައިވޭ
 
މަޚުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ ހ އާ ހަވާލާދީ އެމާއްދާގެ ށ ގެ ދަށުން، ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއާއި ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކާނީ ކޯޓުގައި ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަމީމް މިހެން ވިދާޅުވީ މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން، މަހްލޫފް ޓްވީޓްކުރެއްވި ޗެޓް ލޮގްތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީއިން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންވެ. ޕީޖީ ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައިގައި ދެއްވާނެ ކޮމެންޓެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކާނީ ކޯޓުގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ އާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ކުރިޔަށްގެންދާ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ހިންގި ތަހުގީގުގައި އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ގ.ހާފްސީ އަހުމަދު މަޚުލޫފަށް ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި މަޚުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މަޚުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ ހ އާ ހަވާލާދީ އެމާއްދާގެ ށ ގެ ދަށުން ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

މަޚުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާ ސަބަބެއްކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ މަޚުލޫފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމުގައި ހުންނެވިއިރު 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ބިލަށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓުދިނުމުގެ މުގާބިލުގައި އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު، އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުގެ ޗެކަކުން މަޚުލޫފަށް ދިން 33،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު މަޚުލޫފްގެ ނަމުގައި ބީއެމްއެލް ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ޖަމާކޮށް ރިޝްވަތު ހިފާފައިވާތީކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެކަމަށާއި، ކޯޓުން ހަގީގަތް ސާފުވާނެކަމަށެވެ. އަދި ޕީޖީ ޝަމީމްގެ ފޮތުގައި އޮންނަގޮތުން ދައުވާ ކުރުމަށް ނިންމަނީ އަޅުގަނޑު "ފުއްޕާ ވަރަށް، އަދި ސައިޒުވާ" މިންވަރުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވަނީ ޗެޓް ލޮގެއް ޕޯސްޓުކުރައްވާފައެވެ.

މަޚުލޫފް މީގެކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދައުވާ އުފުލާ ހިސާބުން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ، ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ފޮނުވާ ހިސާބުން އެ ބޭފުޅުން މަގާމުތަކުން ވަކިކުރައްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މަހްލޫފްގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަވައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މަހްލޫފްގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ގޮތެއް ނިންމަވާނެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޚުލޫފް ވަނީ މީގެ ކުރިން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ. އެންމެފަހުން ސަންސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މަސައްކަތުން އެކަހެރި ވުމަށް މަޚުލޫފަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އެންގެވިތާ ހަތަރު މަސް ފަހުން އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައްވައި، މަސައްކަތަށް އަލުން ނިކުތުމަށް އަންގަވާފައެވެ. އެފަހަރު ސަސްޕެންޝަން އުވާލެއްވީ ހަތަރު މަސް ދުވަސް ފާއިތުވެދިޔައިރު ވެސް އެ މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފައިނުވާތީއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ފޮނުވާ ހިސާބުން އެ ބޭފުޅުން މަގާމުތަކުން ވަކިކުރައްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމާފައިވީނަމަވެސް، މަޚުލޫފު އަލުން އޮފީހަށް ނިކުންވަން އެންގެވީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް އޭރު ހެކި ނެތުމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
25 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 13:30
އަލީ23
ނުކެރޭނެ އިސްތިއުފާ ދޭކަށް. ވަކި ކުރަންޏާ ކުރޭ. އަމިއްލައަކަށް ތީގެން އެކަކުވެސް އިސްތިއުފާ ނުދޭނެ.