ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުދަ 14:57
ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
އަލާމާތްތައް ހުންނަ މީހުންވެސް ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅުހަދާ: ޑރ އަފްޒަލް
 
މިހާރުވެސް 69 ރަށެއްގައި އެކްޓިވް ކޭސްތައް އެބަހުރި
 
މި ބައްޔަކީ އެހާ ބޮޑުކަމެއް ނޫންކަމަށް ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައިވޭ
 
ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ

ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތައް ހުންނަ މީހުންވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅުހަދާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެޕިޑިއަމޮލަޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ބައެއް މީހުން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާއިރު، ބައެއް މީހުންނަށް މި ބައްޔަކީ އެހާ ބޮޑުކަމެއް ނޫންކަމަށް ހީވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މައްސަލަތައްވެސް ފާހަގަވާކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމަށް ދެކޮޅު ހަދާނަމަ އަތޮޅު ތެރެއަށްވެސް އެކަމުގެ ނުރައްކާ އޮންނާނެ ކަމަށާއި، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ނުހަނު ދަތިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް އަތޮޅު ތެރެއިންވެސް ފާހަގާވާކަމަށް އެޗްއީއޯސީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަސް ފެށިގެން މިހާތަނަށް އަތޮޅު ތެރޭގެ ކޭސްތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރު ވަމުންދާކަމަށް އެޗްއީއޯސީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެގޮތުން މިހާރުވެސް 69 ރަށެއްގައި އެކްޓިވް ކޭސްތައް ހުރިކަމަށާއި، 8 މީހަކަށް އަތޮޅު ތެރެއިން އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް އެޗްއީއޯސީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މާސްކް އެޅުމަށް ފަރުވާކުޑަ ކުރެވޭތަން ފެންނަކަން ފާހަގަކޮށް އެޗްއީއޯސީން ވަނީ، މާސްކް އެޅުމާއި، އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިފަހަކަށް އައިސް، ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުރިނަމަވެސް އަތޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް މަދުވެފައިވީނަމަވެސް ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް