ކ. މާލެ
|
19 ނޮވެންބަރ 2021 | ހުކުރު 13:24
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހޯރަފުށީ މަގު ހެދުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހޯރަފުށީ މަގު ހެދުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ހޯރަފުށީ މަގުތައް ހެދުން
މި ސަރުކާރުން އިސްކޮޅު ނުޖެހޭ ފަޅުތަކުގައިވެސް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ހިންގާ – ނާއިބުރައީސް
 
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އަދަދު ގިނަކަމުން ހަނދާންކުރަން އުނދަގޫ
 
ރައީސް ފާހަގަވަނީ ރައްޔިތުންގެ ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި
 
ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި، ކުދި އާބާދީ ވިޔަސް ބޮޑެތި އާބާދީތައް ވިޔަސް އިސްކަންދެއްވާ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން، ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ ހަމައެކަނި ހިކިފަސްތާގައި ނޫން ކަމަށާއި، އިސްކޮޅު ނުޖެހޭ ފަޅުތަކުގައި ވެސް މި ސަރުކާރުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ހއ. ހޯރަފުށީގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަނީ ހަމައެކަނި ހިކިފަސްތާކު ނޫން ކަމަށެވެ. މި ސަރުކާރުން އިސްކޮޅު ނުޖެހޭ ފަޅުތަކުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިނގާ މަންޒަރު މިއަދު ފެނަނަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނާއިބުރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓް މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ނަންގަވައިގެންނެވެ.

Advertisement

ނާއިބްރައީސް ވިފާޅުވީ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލަންވީ ކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން ދުށް އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ކުދި އާބާދީތައް ކުދި ރަށްތައް ތަންކޮޅެއް އެއްފަރާތަށް ޖައްސާލުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުގެ ރައީސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި، ކުދި އާބާދީ ވިޔަސް ބޮޑެތި އާބާދީތައް ވިޔަސް މި ދެންނެވި ގޮތަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް އިސްކަން ދެއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވަނީ ރައްޔިތުންގެ ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި. ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި މިއީ މި ގައުމު ނުދެކޭ ފަދަ ބޭފުޅެއް. މިވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކީ 2018 ވަނަ އަހަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ސްޓޭޖްތަކަށް އަރައި އަޅުގަނޑުމެން ދިން ޔަގީންކަމަކީ މި ވެގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖެ ނުދެކޭ ފަދަ ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރި ރައްޔިތުންނަށް އަޅާލާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގައި އިސްކަންދެއްވާ ކުދި ބޮޑު އާބާދީގައި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ގައުމު ތަރައްގީކުރުމަށް، 21 ވަނަ ގަރުނަށް ބޭނުންވާފަދަ ޖީލެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ހީވާގި ކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ބޭފުޅެކޭ
ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

ނާއިބްރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަދު އެވާހަކަ ދިގުކޮށް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ގިނަ ކަމަށާއި، ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އަދަދު ގިނަކަމުން ހަނދާންކުރަން އުނދަގޫފުޅުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްޓީސީސީއަށް އެކަނި ބެލިނަމަވެސް ނިންމި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަދަދު 50ށް އަރާ ކަމަށާއި، ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަދަދު 60ށް އަރާ ކަމަށް ނާއިބްރައީސް ވިފާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރަން ހުރި ކަންކަން އެޔަށްވުރެ ގިނަވާނެ ކަމަށާއި، ތަރައްގީއަކީ މަޝްރޫއުތަކަކީ ހެޔޮކަންތައްތަކަކީ ދުވަހަކުވެސް ނިމުމެއް އަންނަކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
33%
33%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަވަސް އަރުވާލައިގެން އިންޓަރެސްޓް ބޮޑުކޮށް ބޮންޑު ވިއްކަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ "ދިޔަރެސް" ގައި ލިޔެފައިވަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: އެމްޓީސީސީ
ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވޯޓު ލައްވައިފި، ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ނިންމާ ނިންމުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ފޯރުކޮށްދޭ އަތޮޅުތެރޭގެ އާންމު ފެރީގެ ދަތުރުތައް ހޮނިހިރު ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލެވޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި
ނޫމަރާ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ: އެމްޓީސީސީ
ރައީސް ސާލިހަކީ ކަޑަޖައްސަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން، އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް: އާޒިމް
ރާއްޖެއާއި ސައޫދީގެ ގުޅުން ބަދަހިވެ، ކުރިއަރައިގެން ދިޔައީ އިސްވެރިންގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން: ނާއިބު ރައީސް
އާރުޓީއެލް ޒޯން 1ގެ ސާވޭ: ރައްޔިތުން އަތުން އަހަރަކު 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތް ކުރެވޭ!
އިންނަމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި