ކ. މާލެ
|
19 ނޮވެންބަރ 2021 | ހުކުރު 09:41
މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް
މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މޭ6ގެ ހަމަލާ
މޭ6ގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވާ ބަޔާނުގެ ޑްރާފްޓް ފުލުހުންނަށް
 
ރައީސް ނަޝީދުގެ ބަޔާނެއް މުހިއްމު ކަމަށް ފުލުހުންނާއި ޕީޖީންވެސް ބުނޭ
 
ހަމަލައާ ގުޅިގެން 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އެ މީހުންގެ ޝަރީއަތް މިހާރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައިވަނީ ފަށާފައި
 
މާލެ ވަޑައިގެން ރަސްމީ ގޮތުން ބަޔާން ދެއްވާނެ

މޭ6ގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވާ ބަޔާނުގެ ޑްރާފްޓް ފުލުހުންނަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މޭ6ގެ ހަމަލާގެ ތަހުގީގަށާއި ޝަރީއަތަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ބަޔާނެ މުހިއްމު ކަމަށް ފުލުހުންނާއި ޕީޖީންވެސް ބުނުމުން އެ މަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވީ، އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރެވެ. ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގެން ރަސްމީ ގޮތުން ބަޔާން ދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ބަޔާނުގެ ޑްރާފްޓެއް މިހާރު ފުލުހުންނާއި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލައާ ގުޅިގެން 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އެ މީހުންގެ ޝަރީއަތް މިހާރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައިވަނީ ފަށާފައެވެ. އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު މާލެ ވަޑައިގެންނެވީ، އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 11ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުވެސް ބެލެހެއްޓެވިއެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވީ، ކޮޕް26ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ. އެނބުރި އަނެއްކާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ދުވަހެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާ ދިނުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނީ އިސްހާގުގެ އިތުރުން، ނ. މަނަދޫ ނޫރީގެ އަލީ ހައިޝަމާއި ހއ. ހޯރަފުށީ އަލަނާސިގޭ މުހައްމަދު ތަސްލީމެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މި ހަމަލާދިނުމަށް 3 ފަހަރު މަތިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ތަހުގީގަށް ހޯދުނު ހޯދުންތަކުން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަމިއްލައަށް މަރުވެގެން ހަމަލާދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަލާދިނުމަށް ރާވާފައިވަނީ ޔާގޫތުގެ ހުންނަ ސަރަހައްދުގައެވެ.

ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ރޭވީ ރައީސް ނަޝީދު ކަސްރަތަށް ނުކުންނަވާއިރު، މެރީ ބްރައުން ރެސްޓޯރަންޓު ސަރަޙައްދުގައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން 3 ވަނަ ފަހަރަށް ހަމަލާ ރޭވީކަން އޭސީޕީ މުހައްމަދު ރިޔާޒު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ހަމަލާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރި ސައިކަލަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ގަނެފައިވާ ސައިކަލެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް