ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 11:22
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރެއިން
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރެއިން
މުހައްމަދު ފަޒީން
ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން: ފަނޑިޔާރުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކޮށްފި
 
އެއް މައްސަލައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވަކީލުންނާއި އަނެއް މައްސަލައިގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ވަކީލުންނާ ވާހަކަދައްކައި، ލިޔެކިޔުންތައް ހިއްސާނުކުރޭ
 
ކޯޓް ރިސެސްއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން މި މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ
 
ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕްގައިވާ ޗެކް ނަމްބަރާ އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓްގައި އޮތް ޗެކް ނަމްބަރާ ދިމާނުވޭ

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި، ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން، ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްފިއެވެ.

އަޑުއެހުމުގައި އޮތީ ފަނޑިޔާރުން ކުރައްވާ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވުން އެކަންޏެވެ. ފަނޑިޔާރު މަަހާޒް ޢަލީ ވިދާޅުވީ، މި އަޑުއެހުމަކީ، އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލުމަށްފަހު މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރަމުން ދިޔުމުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަވި ކަމަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އަޑު އެހުމެއްކަމަށެވެ. އަދި އަޑުއެހުމުގައި އޮންނާނީ، ހަމައެކަނި ފަނޑިޔާރުން ކުރައްވާ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވުން ކަމަށެވެ.

ސުވާލު ކުރައްވަމުން ފަނޑިޔާރު މަހާޒް ޢަލީ ވިދާޅުވީ، އިސްތިއުނާފް ކުރައްވާ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރެއްވި އެއް ނުކުތާ ކަމަށްވާ، މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ އެއްމިލިއަން ޑޮލަރަކީ ވޮޑަމުލާގެ ފައިސާކަން ސާބިތު ނުވާކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، އެ ނުކުތާއަށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާއާ ގުޅޭ ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕްގައިވާ  ޗެކް ނަމްބަރާއި، އެސްއޯފްގެ އެކައުންޓްގައި އޮތް ޗެކް ނަމްބަރާ ދިމާ ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޗެކް ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފު ކުރާފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ޗެކްގައިވާ ޗެކް ނަމްބަރާ އެސްއޯފްގެ އެކައުންޓުގައި ވާ ނަމްބަރާ ދިމާނުވަކީ ކީއްވެގެންތޯ ފަނޑިޔާރު ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އެސްއޯފްގެ އެކައުންޓްގައިވާ ނަމްބަރާ ޗެކް ނަމްބަރާ ދިމާ ނުވަނީ އެންޓަރ ކުރިއިރު ދިމާވެފައިވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމެންޓްގައި އެ ތާރީޚުގައި އެކައުންޓަށް އެ އަދަދަށް ފައިސާ ވަދެފައިވާ ކަމަށް ފެންނަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެއީ އެ ފައިސާކަން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށެވެ. ޗެކް ޖަމާކުރި އަޙުމަދު އިޝްފާހު ޢަލީއަށް ޗެކް ހަވާލުކުރި ކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޒިޔަތާއި އަދީބުގެ ހެކި ބަހުން އެނގޭ ކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުވާކުރިއިރު އެކަން އެގޮތަށް އޮތްކަން އެނގޭތޯ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ދައުލަތުން ބުނީ، ދައުވާ ކުރިއިރު އެކަން ސާފުވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ފަހުން ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ސާފު ކުރެއްވިކަމަށެވެ. ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތުންވެސް އެއީ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓަށް އެންޓަރ ކުރުމުގައި އަރާފައިވާ އޮޅުމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސްޓޭޓްމެންޓާއި ސްލިޕަކީ ބެންކުން ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް އެ ޗެކް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒިޔަތުގެ މައްސަލައިގައި އެ ޗެކް ދައުލަތަށް ލިބި، ދައުވާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އެއް މައްސަލައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވަކީލުންނާއި އަނެއް މައްސަލައިގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ވަކީލުންނާ ވާހަކަދައްކައި، ލިޔެކިޔުންތައް ހިއްސާނުކުރާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޔާމީންގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވީ، ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތުން ދައުލަތާ ހިއްސާކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔުން ކަމަށްވާނަމަ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް އެ ލިޔެކިޔުންތައް ބޭނުން ކުރެވެން ވާނެ ކަމަށެވެ. އެފަދަ އޮޅުމެއް އޮތްނަމަ އެކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓް މަރުހަލާގައި ހިއްސާ ނުކުރުމަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކަމެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތަށް މައްސަލަ ނިންމައި ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް ޔާމީންގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ޗެކަކީ އެމްސީބީގެ ޗެކެއްކަން އެނގޭތޯ، ފަނޑިޔާރު މަހާޒު ދައުލަތާ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. ދައުލަތުގެ ވަކީލް ވިދާޅުވީ، ބޭންކުން ލިޔުންތައް ހޯދަނީ، ފުރަތަމަ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމެންޓް ހޯދުމަށްފަހު، އެކައުންޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ވަކި ޓްރާންސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އެ ޗެކް ހޯދުމަށް އެދުމުން ބޭންކުން ހިއްސާކުރި ޗެކްގައި އެއް އަދަދު ތަފާތު ކަމަށެވެ. އެމްސީބީގެ ޗެކުން ޖަމާވި ފައިސާތޯ ކަށަވަރުކަމާއެކު އެގޭތޯ ސުވާލުކުރެއްވުމުން ދައުލަތުން ބުނީ، ޗެކް ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕްގައި އެމްސީބީ ލިޔެފައިވާ ކަމަށާއި، ޑިޕޮސިޓް ނަމްބަރުވެސް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޗެކް ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕްގައި އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ނަމްބަރުވެސް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އަދަދަށް އެ ތަރީޚުގައި އެހެން ފައިސާއެއް ޖަމާވެފައި ނުވާތީ އެއީ އެމްސީބީގެ ޗެކްކަމަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި އަޑުއެހުން ނިންމާލަމުން ފަނޑިޔާރު މަހާޒު ޢަލީ ވިދާޅުވީ، ކޯޓް ރިސެސްއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން މި މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމާލެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް ޢަލީ ޒާހިރާއި ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރާއި ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތަކަކީ، ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން، ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ބަލައި، ދަށު ކޯޓުންވެސް އެ ނިންމުމަށް ތާއީދު ކުރުމުން، ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ޓީމުން މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ނަދީމްގެ މަރު: ތުހުމަތުވާ މީހުންގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައަށް އޮތް ނުރައްކާ ވަކިވަކިން ދެނެގަނެ، ބަންދާމެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމަން އަންގައިފި
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުން ބަންދުނުކުރި މައްސަލައިގައި ދެން އޮތީ ޙުކުމް
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުން ބަންދުނުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފި
ޔާމީންގެ އައު ޕާޓީ ޗެލެންޖަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި އިލެކްޓްރޯނިކް އެވިޑެންސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ޝިފާންގެ ޤާތިލު ޝައިފަން މަރަން ކުރި ޙުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި
އޭ މިހިރަ ފެންނަ ހުސް ގޮނޑިޔާއެވެ. ތިބާގެ ބޭނުން ހިފާ ނިމިއްޖެއެވެ. ދެންވަރިހަމައެވެ.
އޮންލައިންކޮށް ޓީޗިން ކޯސް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ގޮތަށް ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް: ސުޕްރީމް ކޯޓު