ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 23:19
ޒުވާން ލީޑަރުން ބިނާ ކުރުން
ޒުވާން ލީޑަރުން ބިނާ ކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާ
މަހާސިންތާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރު: އިރާޝް
 
އެއް ޖަމްއިއްޔާ އަނެއް ޖަމްއިއްޔާއާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން މުހިންމު ބައެއް ނިންމުންތައް، މަހާސިންތާގެ ތެރެއިން ނިންމާފައިވޭ

މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރު ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާ އަޙްމަދު އިރާޝް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިރާޝް ވިދާޅުވީ، މިފަހަރުގެ ފޯރަމްގައި ފިޒިކަލްކޮށް މަދު އަންހެނުން ބައިވެރިވިނަމަވެސް، އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވުމުގައި އަންހެނުންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއާ އަޅައިބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ތަރުހީބު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މަހާސިންތާގެ މަގުސަދަކީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި އިރާޝް ވިދާޅުވީ، 36 ޖަމިއްޔާ ފިޒިކަލްކޮށް ބައިވެރިވިއިރު އޮންލައިންކޮށް ވަރަށް ގިނަ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖަމިއްޔާތަކުން މަހާސިންތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި މައުލޫމާތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނުލިބޭކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށް އިރާޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަރަށް އަވަހަށް އޮންލައިން ޕޯޓަލެއް ތައާރަފުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، މި ޕޯޓަލް ވެގެންދާނީ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕޯޓަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން މި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް، މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކި ގައުމުތަކުން ލިބެން ހުރި ފަންޑުތަކުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިފަހަރުގެ މަހާސިންތާ ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އަތޮޅުތެރޭގައި މިފަދަ މަހާސިންތާތައް ބޭއްވުމަކީ އެ އަތޮޅެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ ކަމެއްކަމަށް އިރާޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެއް ޖަމްއިއްޔާ އަނެއް ޖަމްއިއްޔާއާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން މުހިންމު ބައެއް ނިންމުންތައް، މަހާސިންތާގެ ތެރެއިން، އެކުގައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަހާސިންތާގައި، ތަރައްގީގައި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރާއި، ޖަމިއްޔާތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ފުރުސަތުތައް، އަދި ޒުވާނުންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރާބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ހެޔޮވެރިކަމާއި، އިންސާނީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމާއި، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަށް ގާއިމުކުރުމުގައި މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ދައުރާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް، އަދި ގުދުރަތީ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ދައުރާއި، ހަށިހެޔޮ، ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމުގައި މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ދައުރު، އަދި ޖަމްއިއްޔާތަކުން ގުޅިގެން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށް ވެސް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް