ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 23:00
ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ އޭޖީއެމް އަދި އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ އޭޖީއެމް އަދި އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކެއަރ ސޮސައިޓީ
ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބައްވައިފި
 
ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައިވެސް ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި
 
ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ މައިބަދައަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން އެ ޖަމިއްޔާއަށް އެހީވެދެއްވާ ފަރާތްތައް

ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ 22 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ.

ހ. މީރުމާގައި ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައިި، އެ ޖަމިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާއި ކެއަރ ސޮސައިޓީއަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކާއި ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި އެ ޖަމިއްޔާއިން 2020 ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޢާޠިފް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައިވެސް އެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުނީ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގި މަސައްކަތުންކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މި ޖަލްސާގައި ވަނީ, ކެއަރ ސޮސައިޓީން އަންނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ޗެއަރމަން ޠާހާ ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތަކީ, މުޖުތަމައުގައި އެންމެ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ކުދިންނާއި މީހުންނަށް އެހީތެރިވުން ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް އެ ޖަމިއްޔާއަށް ކުރެވެނީ ޖަމިއްޔާއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ މައިބަދަ ކަމަށް ޠާހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެއަރ ސޮސައިޓީ އެންޖީއޯއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް މިކުރެވެނީ ސޮސައިޓީގެ މައިބަދަ ކަމަށްވާ، މި ޖަމިއްޔާއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން.
ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ޗެއަރމަން ޠާހާ ސަލީމް

ޠާހާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ, ގާނޫނުގައި, ސްކޫލްތަކުގައި ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްވެ ކިޔަވައިދިނުން ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ސްކޫލުތަކުން އެ މަސައްކަތް ފަށައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މިކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ ކެއަރ ސޮސައިޓީން ކަމަށެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ކެއަރ ސޮސައިޓީއަށް އެކިގޮތް ގޮތުން އެހީތެރިވެދިން ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ހަނދާނީ ފިލައެއް ދީފައެވެ. އަދި ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ 23 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ކޭކެއް ވަނީ ފަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް