ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 23:00
ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޔޫ
މަތީ ތައުލީމް
މަތީ ތައުލީމަށް ހަންގޭރީ ސަރުކާރުން 60 ސްކޮލަރޝިޕެއް
 
ހަންގޭރީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަތަރު އަހަރުގެ މުއްދަތަށް، ކޮންމެ އަހަރަކު 15 ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މަތީ ތައުލީމުގެ ސްކޯލާޝިޕްތައް ހަންގޭރީގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ, ދިވެހި ސަރުކާރާއި ހަންގޭރީ ސަރުކާރާއި ދެމެދު މަތީ ތައުލީމާ ގުޅޭ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގއެއްގައި ހޯމަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އެމްއޯޔޫގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަންއެވެ. ހަންގޭރީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީއެވެ. މި އެމްއޯޔޫގެ އެއް ބޭނުމަކީ، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް, މަތީ ތައުލީމާބެހޭ ކަންކަމުގައި, ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި, ތައުލީމީ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. މިއީ ހަތަރު އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސޮއިކުރެވޭ އެމްއޯޔޫއެކެވެ. މި އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން, ހަންގޭރީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަތަރު އަހަރުގެ މުއްދަތަށް، ކޮންމެ އަހަރަކު 15 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

Advertisement

އެއީ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ، މާސްޓަރސް ޑިގްރީ، ޕީއެޗްޑީ އަދި ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. މި އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން މިއަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ، ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ 6 ފުރުސަތާއި މާސްޓަރސް ޑިގްރީގެ 7 ފުރުސަތާއި ޕީއެޗްޑީގެ 2 ފުރުސަތެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ތެރޭގައި އެގްރިކަލްޗަރ ސައިންސް، އާރޓްސް ހިޔުމެނިޓީޒް، ސޯޝަލް ސައިންސް، ކޮމްޕިޔުޓަރ ސައިންސް އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، އިކޮނޮމިކް ސައިންސް، އެންޖިނިއަރިން ސައިންސް، ހެލްތު ސައިންސް، ޓީޗަރ ޓްރެއިނިންގ، ސްޕޯޓް ސައިންސް، ނޭޗަރަލް ސައިންސް ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތުތަކަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ފިޔަވައި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަވާނީ ހަންގޭރީ ސަރުކާރުންނެވެ. ދެކޮޅު ޓިކެޓްގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުންނެވެ. މިއަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތުތަކަށް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިޢުލާނުކުރެވޭނެއެވެ. މި އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރެވުނީ އޮންލައިން ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އޮނަރަރީ ކޮންސަލް އޮފް ހަންގޭރީ އިން ދި މޯލްޑިވްސް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން, ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިފަދަ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުތައް ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް