ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 06:48
ފާމަސީގައި ކަސްޓަމަރަކަށް ބޭސް ވިއްކަނީ
ފާމަސީގައި ކަސްޓަމަރަކަށް ބޭސް ވިއްކަނީ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ބޭހުގެ އެކްސްކްލޫސިވިޓީ ކަނޑާލުން
އެކްސްކްލޫސިވިޓީ ކަނޑާލުން ބޭސް ލިބޭ އަގުތައް ދަށްވެ ޚަރަދުތައް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ – އާސަންދަ
 
ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މެކްސިމަމް ރީޓެއިލް ޕްރައިސަކީ އާސަންދައިގެ އެންމެ މަތީ އަގު
 
ވަކި ފަރާތަކަށް އެކްސްކްލޫސިވް ރައިޓެއް އިނިއްޔާ އެހެންބަޔަކު އެ ބޭސް އެޔަށްވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ގެންނަން ވިޔަސް އުނދަގޫތަކެއް ދިމާވާނެ
 
އެކްސްކްލޫސިވިޓީ އުވާލުމުން، އެ ބޭހުގެ އެހެން ބްރޭންޑުގެ ބޭސްތައް އެކި އަގުގައި ގެނެވިދާނެ

ވަކި ބޭސްތަކެއް ގެނައުމަށް ދީފައިވާ އެކްސްކްލޫސިވިޓީ ކަނޑާލުމުން ބައެއް ބޭސްތައް ލިބެން ހުންނަ އަގު ދަށްވެ ބޭހަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ބޭސް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ދެމުންދިޔަ އެކްސްލޫސިވިޓީ ހުއްޓާލުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ބަޖެޓް ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަފީގް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ހާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބައެއް ބޭސްތައް އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓަކާ އެކު ގެނެވޭ ގޮތަށް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެކްސްކްލޫސިވިޓީ އުވާލުމުން، އެ ބޭހުގެ އެހެން ބްރޭންޑުގެ ބޭސްތައް އެކި އަގުގައި ގެނެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއާއެކު އެ ބޭސްތަކުގެ އަގު ގެންނަ ފަރާތުން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވި ހެޔޮ އަގުގައި ބޭސްތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެކްސްކްލޫސިވިޓީ ދިނީމަ ވާގޮތަކީ ވަކި ބޭހެއް ވަކި އަގެއްގައި އެބޭފުޅަކު ބޭނުންވާ އަގެއްގައި ގެނެސް މި ވިއްކެނީ. މާކެޓުގައި އެބޭފުޅުން ހޯލްސޭލް ކުރައްވާނެ ވަކި އަގެއްގައި. އެބޭފުޅުންނަށް އެ އަގުކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ގޮތަކަށް އަގު އިންނަނީ އެކްކްލޫސިވް ރައިޓް ދެވުނީމަ. ވަކި ފަރާތަކަށް އެކްސްކްލޫސިވް ރައިޓެއް އިނިއްޔާ އެހެންބަޔަކު އެ ބޭސް އެޔަށްވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ގެންނަން ވިޔަސް އުނދަގޫތަކެއް ދިމާވާނެ. އެހެންވެގެން އެކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކުރާ މަސައްކަތެއް އެއީ
އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަފީގު

މަރިޔަމް ޝަފީގް ވިދާޅުވީ ބޭސް ވިއްކޭނެ އެންމެ މަތީ އަގަކީ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިތީގެ ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އާސަންދައިން މިކަމުގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މެކްސިމަމް ރީޓެއިލް ޕްރައިސަކީ އާސަންދައިގެ އެންމެ މަތީ އަގުކަމަށް ކަނޑައަޅުން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އާސަންދައިގެ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު، ބޭހަށް ކުރާ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭހުގެ އިތުރުން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ކުރެވޭ ޚަރަދާއި، އެޑްމިޓް ނުކޮށް ކުރާ ޚަރަދު ކަހަލަ ބައިވަރު ޚަރަދުތަކެއް ހުންނަ ކަމަށެވެ.

މުޅި ސްކީމްގެ ގާތްގަނޑަކަށް 40 އިންސައްތަ ޚަރަދު ކުރެވޭ ގިނަ އަހަރުތަކުގައި ބޭހަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބޭސް ތަންކޮޅެއް ގިނައިން ބޭނުންކުރެވިފައި ހުރުމާއި، އެއް ޑޮކްޓަރައް ދައްކާފައި އަނެއް ޑޮކްޓަރަށް ބަލި މީހާ ދައްކަން ދިއުމާއި، ބޭސް ނެގުމާއި، އަދި ބޭސް ނަގާފައި ރަނގަޅަށް ބޭސް ބޭނުން ނުކުރުމާއި، މިފަދަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އަންނަ ލީކޭޖް ހުރޭ
އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަފީގު

ބޭސް ވިއްކޭނެ އެންމެ މަތީ އަގު ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމުން އެއް ޔުނީފޯމް އަގަކަށް ދިއުމާއި، މިފަދަ ކަންތައްތަކުން ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މަރިޔަމް ޝަފީގް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަޖެޓްގައިވާ ގޮތުން އާސަންދަ ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް އަޅަން ރާވައިފައިވާ މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް 2022 ގައި ތަންފީޒު ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އާސަންދައިގެ ނިޒާމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރެވޭ ދާއިރާއަކީ ބޭހަށްވެފައި، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭހަށް މެކްސިމަމް ރީޓެއިލް ޕްރައިސް ނުވަތަ އެންމެ މަތިން ވިއްކޭ އަގު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވުމާއެކު އާސަންދައިން ބޭހަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ބޭސް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ދެމުންދިޔަ އެކްސްލޫސިވިޓީ ހުއްޓާލުމަށް ވެސް ރޭވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން އާސަންދައިގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައާއި ޖުމްލަކޮށް ސިއްހީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރި އެހެނިހެން އިންއެފިޝަންސީތަކަށް ހައްލު ހޯދައި ޚަރަދު ބޭކާރުވެގެން ދިއުމަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމަށް 2022 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިއަދުން ފެށިގެން 35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވެސް ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެއްދޭނެ: އާސަންދަ
ޔޫއޭއީ އަދި ތައިލެންޑުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ތާރީހެއް އަދި ނޭނގޭ
މިއަހަރު އައި.ވީ.އެފްގެ ފަރުވާއަށް އެހީ ހަމަޖައްސައިދެނީ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ 100 ދެމަފިރިންނަށް
އައިޔޫއައި އަދި އައީވީއެފްގެ އުސޫލްތައް އާއްމުކޮށް، އަންނަ މާރޗް މަހު ޚިދުމަތް ފަށަނީ
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަރުވާއަށް ދާ މީހުންނަށް އެހީ ހަމަޖެއްސުމުގައި ރައީސް އިރުޝާދު ދެއްވާ އުސޫލެއް ނޯވޭ: ހީނާ
ކުއްޖާ ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު ވަގުތުން ހަމަޖެއްސިން، ލަސްވީ ފްލައިޓުގައި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން: އާސަންދަ
ފާއިތުވި ތިން އަހަރު 57،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިތާއި ގުޅުންހުރި ބަލިތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދާފައިވޭ: އާސަންދަ
ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި، މިއަދުން ފެށިގެން 50 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި