ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 23:45
ވޮލީ ކޯޓުތައް އެޅުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ވޮލީ ކޯޓުތައް އެޅުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް
މާލޭގައި ވޮލީ ތިން ކޯޓު އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި 25 ކޯޓު އަޅަނީ
 
ވީއޭއެމުގެ މުބާރާތްތަކާއި ހަރަކާތްތައް މި ކޯޓުތަކަށް ވިސްނައިގެން ރޭވުމަށް ނިންމާފައިވޭ
 
މިއީ އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓުތައް އެޅުމަށް ވުޒާރާއިން ބަޔަކާ ނުގުޅި ފެށި ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު

މާލެ ސިޓީގައި އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ތިން ކޯޓު އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި 25 ކޯޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރި އަޙްމަދު އިބްރާހީމްއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ވޮލީ ކޯޓު އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ރަށްތަކަކީ ހދ. ފިނޭ، ކުމުންދޫ، ނޭކުރެންދޫ، ށ. ފުނަދޫ، މިލަންދޫ، ބ. ކެންދޫ، ގޮއިދޫ، ވ. ފެލިދޫ، ފުލިދޫ، ކެޔޮދޫ، ފ. މަގޫދޫ، ނިލަންދޫ، ތ. ހިރިލަންދޫ، މަޑިފުށި، ގއ. ވިލިނގިލި، ގއ. ދާންދޫ، ނިލަންދޫ، ކޮލަމާފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު ކ. ތުލުސްދޫ، މ. ދިއްގަރު، ލ. ފޮނަދޫގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީއެވެ. މި ކޯޓުތަކުގެ އިތުރުން މާލޭގައި އައުޓްޑޯ ތިން ކޯޓު އެޅުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިއީ އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓުތައް އެޅުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އެއްވެސް ބަޔަކާ ނުގުޅި ފެށި ފުރަތަމަ މަޝްރޫއެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރަނޭޝް ވިދާޅުވީ މި ކޯޓުތައް ހަވާލުކުރުމާއެކު ވީއޭއެމުގެ މުބާރާތްތަކާއި ހަރަކާތްތައް މި ކޯޓުތަކަށް ވިސްނައިގެން ރޭވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި އަންނަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރާއްޖެ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ރަނޭ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި ވޮލީ ކޯޓުތަކާއެކު ވީއޭއެމުން ހިންގާ ވޮލީބޯލް އެކްސެލެންސް ޕްރޮގްރާމަށްވެސް ކުރިއެރުންތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރަކީ ކުޅިވަރުގެ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިގަނެވިގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ކުޅިވަރަށް ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މި ވަގުތު ކޮށްދެވެނީ ކުޑަ މިންވަރެއްގެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ 25 ރަށެއްގައި މި ސަރުކާރުން އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު އަޅާއިރު، މީގެ ކުރިން ވަނީ ހަތަރު ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު ގާއިމުކޮށްފައެވެ. އެއީ އަދ. ދިއްދޫ، ރ. ކިނަޅޮސް، އއ. އުކުޅަސް އަދި ކ. ހުރާއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިސްނަންގަވައިގެން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ވީއޭއެމުން އަންނަނީ އަންނަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނަމުގައި ވޮލީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރަނޭ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތް ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް