ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 09:16
ޖަރުމަންވިލާތުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ
ޖަރުމަންވިލާތުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ
ޑަރ ޝްޕީގަލް
ކޮވިޑް-19 ޖަރމަނީގެ ހާލަތު
ކޮވިޑްގެ ހަތަރުވަނަ ރާޅާއެކު ޖަރމަނީގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޝޮޓް ދެނީ
 
ކުރިޔަށް އޮތީ ޖަރުމަނަށް ކޮވިޑްގެ ދަތި ދުވަސްތަކެއްކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
 
ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހަ މަސް ވެފައިވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބޫސްޓަރ ޝޮޓް ޖަހަންޖެހޭނެ

ޖަރމަނީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ އައިސީޔޫގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭންޖެހޭ ބަލި މީހުން އިތުރުވަމުން އަންނަކަމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތީ ޖަރުމަނަށް ކޮވިޑްގެ ދަތި ދުވަސްތަކެއްކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޔެންސް ސްފޭން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖަރމަނީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ސަރަހައްދީ ހެލްތު މިނިސްޓަރުންނާއެކު ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޫސްޓަރ ޝޮޓް ދިނުމަށް މިހާރު އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހަ މަސް ވެފައިވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބޫސްޓަރ ޝޮޓް ޖަހަންޖެހޭނެކަމަށް ޔެންސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަރމަނީގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުން އަންނައިރު ހޮސްޕިޓަލްތައް އަންނަނީ ބަލި މީހުންނާއިގެން ފުރެމުންނެވެ. އަދި ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާދޭނީ ކާކަށްތޯ ނިންމާހިސާބުގައި ހާލަތު ހުރިކަމަށް ޔެންސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ޔެންސް ވިދާޅުވީ އުމުރުން ހަގުވުމުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ނުޖެހި ނުވަތަ ބޮޑުވަރުނުވާނެކަމަށް ވިސްނާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އައިސީޔޫގެ ސްޓާފުންނާ ވާހަކަދެއްކުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް