ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 10:12
މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ވިލިނގިލި ބަނދަރު މަޝްރޫޢު
ވިލިނގިލި ބަނދަރު މަޝްރޫޢު: "ފޭސް 3 ގެ އީއައިއޭ ދަނީ ހަދަމުން، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލެވޭނެ"
 
ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށި އޮތީ އެއްކޮށް ހިލަ "ބްރޭކްވޯޓަރ" އެއް ގޮތަށް
 
ޓީޖެޓީ ހިމެނޭ ސަރަަޙައްދުގައި 10 މީޓަރު ފުޅާ ރޭމްޕެއް ހަދާނެ
 
ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ޕްރޮޖެކްޓަކީ 50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް

ވިލިނގިލި ބަނދަރު މަޝްރޫޢުގެ "ފޭސް 3 ގެ އީއައިއޭ ހަދަމުންދާ ކަމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާއަށް މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތީ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށެވެ. އެގޮތުން މެމްބަރު ސައުދު ވަނީ ވިލިނގިލި ބަނދަރު މަޝްރޫޢުގެ ފޭސް-3 ގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ސީދާކޮށް ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، ބަނދަރު މަގު ފުޅާކުރުމާއި، އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ބޭރު ތޮށީގައި ލައިޓްޖެހުމާއި، ބޭރު ތޮށި ކައިރީގައި ކުދި އުޅަނދުފަހަރު އެޅުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޕްލެޓް ފޯމްގެ މަސައްކަތާއި، އަދި ބަނދަރުގެ ޓީ ޖެޓީ ކާގޯ ޖެޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މުދާ އުފުލާ ދޯނި ފަހަރާއި ބޮޑެތި ބޯޓު ފަހަރު ފަސޭހަކަމާއެކު ކައިރިކުރެވޭ ގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރޭވިފައިވާ ފޭސް-3 ގެ މަސައްކަތްތައް ނުފެށި ލަސްވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރާވާފައިވަނީ ކިހިނެއްތޯ ވެސް ސުވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ވިލިނގިލި ބަނދަރު މަޝްރޫޢުގެ ބޭރުތޮށި ލުމުގައި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވި މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ބޭރުތޮށީގެ އުތުރުފަރާތު ނެރުގެ ފިޔަކަށި ޖެހުމާއި އެ ނެރުގެ އުތުރުފަރާތު ބޭރުތޮށި ބޭރުކުރުމާއި، ބަނދަރުގެ ދެކުނުފަރާތު ބޭރުތޮށީގެ އުސްމިން ބަނދަރުގެ އުތުރުފަރާތު ބޭރުތޮށީގެ އުސްމިނާ އެއްމިންގަނޑަކަށް އުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، އަދި ބޭރުތޮށީގެ މައްޗަށް ރާޅުއަރައި ވެލިގަނޑު ދެމިގެންދާ މައްސަލައާއި، ބަނދަރުގެ އެތެރެއިން ވެލިގަނޑު ނަގާ ފުންކުރުންފަދަ ނުނިމިހުރި މިކަންކަން ނިންމުން ލަސްވަނީ ކީއްވެތޯވެސް ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ރާވާފައިވަނީ ކިހިނެއްތޯ ވެސް ސުވާލުގައި ހިމަނުއްވާފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި 13 ޖޫން 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިއީ 50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ބަނދަރު ހަދަން ފެށިއިރު ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށި އޮތީ އެއްކޮށް ހިލަ "ބްރޭކްވޯޓަރ" އެއް ގޮތަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ އެދުމުގެ މަތިން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، މެދަށް ވެލި އެޅުމަށްފަހު ދެފަރާތުން ހިލަ ޖައްސާގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ވެލިތައް ފައިބައިގެން ގޮސްދާނެކަން މިނިސްޓްރީން އޭރުވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ފަހުން ދިމާވި ކަމަށާއި، އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހުނުކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބަނދަރުގެ ކީވޯލް ސީދާ ކޮށްދިނުމާއި، ބަނދަރުގެ ޓީޖެޓީ ހިމެނޭ ސަރަަޙައްދުގައި 10 މީޓަރު ފުޅާ ރޭމްޕެއް ހެދުންވެސް ހިމެނޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އީއައިއޭއަކާ ނުލައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް، މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށް ބަލާއިރު އީއައިއޭ ހަދަންޖެހޭ ކަހަލަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ފޭސް 3 ގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިފައި އޮތް މުއްދަތުގައި މި މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގެ ތޮށިގަނޑު އުސްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން މިނިސްޓްރީން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމާއި، ނެރު ފައިކަށީގެ ތޮށިގަނޑު ދިގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރޭމްޕް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައިވާއިރު، ބަޖެޓް ވޭރިއޭޝަން ތެރެއިން އެކަން ކުރެވިދާނެތޯ މިހާރު މިނިސްޓްރީން ބަލަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް