ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުދަ 12:08
ފުވައްމުލައް ގިރާ ސަރަހައްދު
ފުވައްމުލައް ގިރާ ސަރަހައްދު
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް
މޫސުމީ ކާރިސާތައް
މޫސުމީ ކާރިސާތަކާ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުން ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ އެ ގައުމުތަކުގެ މައްސަލައަކުން ނޫން - ސަލީމް
 
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރިޔަސް ރާޅު ނާރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް
 
ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ގިރުން މިއީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް
 
ރާއްޖެއަށް ވެހޭ ވާރޭގެ މިންވަރު އަންނަނީ އިތުރު ވަމުން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކާރިސާތަކާ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުން ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ، އެ ގައުމުތަކުގެ މައްސަލައަކުން ނޫންކަމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދު ކޮޕް26 ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެން މިކަން އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބޮޑެތި ގައުމުތަކާ ހަމައަށް ގެންގޮސް ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ވ. އަތޮޅު ފެލިދޫ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ޤަރާރު، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އެ ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރައްވާކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި ނެތް ކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ގިރުން މިއީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، ދައުލަތުން އަހައްމިއްޔަތުކަންދޭ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކައަކީ ހަގީގަތެއް ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކަށް ކުރަނީ ހީނުކުރާވަރުގެ ގެއްލުން ކަމަށެވެ. މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ނެރެމުން އަންނަ އެލަރޓްތަކުގެ އަދަދާއި، އައު ބާވަތްތަކުގެ އެލަރޓްތައް ނެރެމުން އަންނަ އައުން ދޭހަކޮށްދެނީ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރުކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ބައެއް ތަފާސްހިސާބުތައް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، 2020 ވަނަ އަހަރު އައިއިރު 437 ވައިޓް އެލަރޓް، 97 ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 2020ން ފެށިގެން އަލަށް އޮރެންޖް އެލަރޓް ނެރެންފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 25 ފަހަރު ނުރައްކާތެރި އެލަރޓް ނެރެފައިވާ ކަމީ، މިކަމުގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރު ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ވެހޭ ވާރޭގެ މިންވަރު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އުފުލެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އަހަރަކު 4 މިލިމީޓަރަށް ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލެމުން އަންނައިރު، މިއީ ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ނުގިރާ އެންމެ ރަށެއް ވެސް ނެތް ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، 3 ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 42 މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، 15 ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް 260 މިލިއަން ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ބަޖެޓުން ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު ކަމަށާއި، ބޭރުގެ އެހީ މިކަމަށް ލިބުން ދަތި ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިސާލު ދައްކަވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަން މަސައްކަތް ފެއްޓެވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށާއި، އަދިވެސް އެ އެހީ ފުރިހަމައަށް ލިބޭގޮތް ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު އެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ހިލޭ އެހީ ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ ބުރަ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރިޔަސް ރާޅު ނާރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ގައު ހުދުވުމުގެ ސަބަބުން މަޑުޖެހުނު މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދީފި
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި