ކ. މާލެ
|
26 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އަންގާރަ 18:09
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ޓީބީ ނައްތާލުން
2025 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖެއިން ޓީބީ ނައްތާލަން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: މިނިސްޓަރ ނަސީމް
 
2030ގެ ނިޔަލަށް މުޅި ދުނިޔެއިން ޓީބީ ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި
 
ރާއްޖޭގައި ޓީބީ ޖެހޭ މިންވަރު މަދުކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި

2025ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ދިވެހި ރާއްޖެއިން ޓީބީ ނައްތާލުމަށް އަމާޒުހިފައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްްޖެއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓަރ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި، ޓީބީ ބައްޔާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް, އާހިތްވަރަކާއެކު ސަރަހައްދުން ޓީބީ ނައްތާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށްދިޔަ ހައި ލެވެލް ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވަޒީރުންނާއި، ޚާއްސަ މަންދޫބުންނާއި، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ސަރަޙައްދުން ޓީބީ ނައްތާލުމާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުންނާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަހުމަދު ނަސީމް ވަނީ, ރާއްޖެއިން ޓީބީ ނައްތާލުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ އަހައްމިއްޔަތު ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. 2025ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ދިވެހި ރާއްޖެއިން ޓީބީ ނައްތާލުމަށް އަމާޒުހިފައި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމުގައި ހާމަކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ ވާހަކައިގައި، މިސަރަޙައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކާ އަޅައިބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ޓީބީ ޖެހޭ މިންވަރު މަދުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޓީބީ ދެނެގަތުމަށްހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި, މި ސަރަޙައްދުން ޓީބީ ނައްތާލުމާއި، ޓީބީއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ސިއްހަތާބެހޭ ވަޒީރުން "ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ކޮމިޓްމަންޓް"އެއްގައި ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން 2030ވަނަ އަހަރު ޓީބީ ބަލި ނައްތާލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ޓީބީ ނައްތާލުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންކަން ފަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރުންވަނީ މި ސްޓޭޓްމެންޓްގައި އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް