ކ. މާލެ
|
26 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އަންގާރަ 11:06
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާ މެމްބަރު
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާ މެމްބަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ބޯހިޔާވަހިކަން
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އިދިކޮޅުން ވޯޓު ނުދިނީ އިޚުލާސްތެރިކަމެއް ނެތީމަ - ސަލީމް
 
ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ސޯޝަލް ހައުސިން އަކީ ކޮބައިގަން އެނގެން ޖެހޭ
 
ސޯޝަލް ހައުސިންގ ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ އާއިލާއާއެކު އުޅެވޭނެ ތަނަވަސް މާހައުލެއް ފޯރުކޮށްދިނުން
 
އެ މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ދައުލަތް ދަރާ ވިކިފައި

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އިދިކޮޅުން ވޯޓު ނުދިނީ އިޚުލާސްތެރިކަމެއް ނެތުމުން ކަމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަލީމް މިހެން ވިދާޅުވީ، ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ބެލުމަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ވާހަަކަދައްކަވަމުންނެވެެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ ބަލަން ހުށަހެޅުމުން އެކަމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ވޯޓު ދެއްވަން ކެރިވަޑައި ނުގެންނެވީ އިޚުލާސްތެރިކަމެއް ނެތުމުން ކަމުގައެވެ. ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވިކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން ހިންގި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނަމަ އެކަން ބައްލަވަން ކެރިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ނަމުގައި ހަދާފައި ހުރި ތަންތަނުން  ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބޭ ކަމަށާއި، އެތަންތަން ދީފައި އޮތީ، ނުހައްގުން ބޮޑު އަގުގައި ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ދައުލަތް ދަރާ ވިކިފައިވާކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގައި ރަނގަޅަށް ހިނގާފައި އޮތީ ކޮން ކަމެއްތޯ ސަލީމް ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ގާނޫނެއް މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ނޫނީ، ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް ތަކުރާރު ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަވަސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ސޯޝަލް ހައުސިން އަކީ ކޮބައިގަން އެނގެން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސޯޝަލް ހައުސިންގ އަކީ 62،000 ޑޮލަރަށް ޔުނިޓެއް ވިއްކުން ނޫން ކަމަށާއި، އެއަށްވުރެ އަގު ހެޔޮކޮށް ޖާގަ ތަނަވަސްކޮށް ސޯޝަލް ހައުސިންގ ރައްޔިތުންނަށް ދެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯޝަލް ހައުސިން ކެޓަގަރީއަށް ފެތޭނެ މިންގަނޑުތައް ގާނޫނެއްގައި ބަޔާންވެފައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 400 އަކަފޫޓަކީ އާއިލާއެއް އުޅެން އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި، ސޯޝަލް ހައުސިންގ ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ އާއިލާއާއެކު އުޅެވޭނެ ތަނަވަސް މާހައުލެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުން އެބަތިކަމަށާއި، ޓާރގެޓް ސަބްސިޑީ އެ ފަރާތްތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮވިޑްގެ މިހާލަތާއެކު އެތަނުގައި ދިރިއުޅެން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެކަން ގަބޫލް ކުރައްވާ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
"މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ހިޔާ ފްލެޓުގެ އެޕާޓުމެންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް، ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރީ އަންހެނެއް"
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި