ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޯމަ 07:23
ރާއްޖޭގެ 31 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބާގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ (ކ) އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ (ވ)
ރާއްޖޭގެ 31 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބާގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ (ކ) އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ (ވ)
ރައީސް އޮފީސް
ޑިފެންސް އެކްޝަން ޕްލޭން
ކުރީ ސަރުކާރުން ސޮއިކުރި ޑިފެންސް އެކްޝަން ޕްލޭން ހަދާފައި އޮތް ވަރަށްވުރެ ހަނިކުރީ އަޅުގަނޑުމެން – މާރިޔާ
 
ކުރިން އެބެފުޅުން ވިސްނަވާފައި އޮތް ގޮތަށްވުރެ ހަނިކޮށް މިއަދު އެކަން ކުރަމުން ދަނީ އެގްރީމެންޓުގައި އޮތް ގޮތަށް
 
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނުނީ އަޅުގަނޑުމެން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވީ އެހީތެރިކަން
 
އުތުރު ތިލަފަޅުގެ އެއްބަސްވުން ހިމެނޭހެން، ދިފާޢީ ރޮނގުން އިންޑިޔާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން، މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން ކުރި ކަންކަމަކީ، މިއެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުން

2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު ޑިފެންސް އެކްޝަން ޕްލެންގައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ހަނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަމަލުކުރަމުންދަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވި އެގްރީމެންޓާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑިފެންސް އެކްޝަން ޕްލޭނާ ގުޅޭގޮތުން، އާދީއްތަ ދުވަހު 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ކޯސްޓް ގާޑް ހާބަރެއް އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ އެ މުއައްސަސާއަށް އެކަމުގެ ބޭނުންތެރިކަން އޮތްވަރުން ކަމަށެވެ. 2016ގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ސޮއިކުރެވުނީމަ އެ ޕްލޭންގެ ތެރެއިން ތަރުތީބުވެގެން އޭގެ ތެރެއިން ދައުލަތެއް ހެން ޑިފެންސްގެ ކަންކަން ހިނގަމުން ދިއުން އެއީ އަލަށް އެގޮތަށް ތަރުތީބުވެގެން ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަން ކުރީ 2016ގައި ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި 2016 ގައި ސޮއިކުރި ފަހުން އިންޑިއާއެކު އާކަމެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. 2016ގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ވިސްނުވާފައި ހުރި ވިސްނުންތައް މުއައްސަސާއަށް އޮތް ބޭނުންތެރިކަމަށް ވިސްނާފައި އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ކުރެވެމުން ދާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެބޭފުޅުން ވިސްނުވާފައި އޮތްގޮތާއި ޚިލާފަށް، އޭގައި އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި އޮތީ ގުޅިގެން ކުރައްވާނެކަމާއި، އެތަނުގެ ބޭނުންތައް އެމީހުންނަށް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެގޮތަށް ފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އޮތް އިރު، އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައި އިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނުނީ އަޅުގަނޑުމެން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވީ އެހީތެރިކަން ކަމަށެވެ.

އަދި އިންޑިއާއަށް ގޮސް (ކުރީގެ ސަރުކާރުން) ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފަށް ޑޮކްޔާޑަކާއި އެއްޗެހި ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 2016 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރެވުނު ޕްލޭންގައި އޮތްގޮތަށް، ޕާޓްނަރ ކުރުމަށްވުރެ ބޭނުންވީ ސަޕޯޓްކުރާނެ ބަޔަކާއި، ޑިވެލޮޕް ކުރާނެ ބަޔަކާއި، އެތަން މެއިންޓެއިން ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އަދުގެ ހާލަތަށް ވިސްނުނު ގޮތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް 2019 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާއަށް މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އެކްޝަން ޕްލޭން ރިއެސެސްކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެއިރު އެބެފުޅުން ވިސްނަވާފައި އޮތް ގޮތަށްވުރެ ހަނިކޮށް މިއަދު އެކަން ކުރަމުން ދަނީ އެގްރީމެންޓުގައި އޮތް ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މުޅި ސިފަވަރަކީ ރާއްޖޭގެ އިންޓެލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް އެތަނުގައި ތަރައްގީކުރެވޭ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ދިވެހިންގެ މިލްކިއްޔާތެއްގެ ގޮތަށް އެކަން ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ހަނިކޮށް މިހާރު ބޭނުންވަނީ ސަޕޯޓާއި މެއިންޓަނެންސް އެކަނި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޯސްޓްގާޑަށް އަމިއްލަ ޑޮކްޔާޑަކާއި ބަނދަރެއް ހޯދުމަށް، 2013 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް، ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން، 2013 ގައި އޭރުގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމް އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގަޔާއި، 2015 ގައި އޭރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދުންޔާ މައުމޫނު އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވި ކުރެއްވުމުގައި، އުތުރުތިލަފަޅުގެ މަޝްރޫޢާ ބެހޭގޮތުންވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި 2016ގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެއްވި އޭރުގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރާއި އަދުގެ ސަރުކާރު ހިމެނޭހެން، ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް މިމަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ބޭނުންތެރިކަން ނުހަނު ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެކަމަށް އެކަށޭނަ ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ކޮމެންޓް