ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 13:47
ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް، ޕްރީސްކޫލް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް، ޕްރީސްކޫލް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ޕްރީސްކޫލު ހުޅުއްވައިދެއްވުން
މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
ޕްރީސްކޫލް ތައުލީމަކީ ސަރުކާރުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭނެ ޖެހޭ ތައުލީމެއް
މި ސްކޫލު ހުޅުމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން މިދިޔައީ އެންމެ އެކަށޭނަ ވަގުތެއްގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް، ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލް ހުޅުވުމަށް އެ ސްކޫލްގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނާއިބްރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ސްކޫލު ހުޅުމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން މިދިޔައީ އެންމެ އެކަށޭނަ ވަގުތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ހެޔޮ ކަމެއްކޮށްދެވެން ފުރުސަތު އޮތް ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއް އެންމެ އެކަށޭނަގޮތަކަށް ކޮއްދެއްވުމަށާއި، މިއީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ވެސް އޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ އެމީހަކަށް ލިބޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނާއިބްރާއީސް ފައިސަލް ވަނީ އަލީ ފިރާގު އޭނާގެ ބައްޕަ އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޤާސިމުގެ ހަނދާނުގައި އިމާރާތްކޮށް ސަރުކާރަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ 10 ކްލާސްރޫމާއި، ހޯލު އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކޮޓަރިތައް ހިމަނައިގެން ބިނާކޮށްފައިވާ ސްކޫލަށްޓަކައި އެ އާއިލާއަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވައިފައެވެ.

ތައުލީމުގެ ޤާނޫނު 10 އޯގަސްޓް 2021 ގައި ތަންފީޒުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ޕްރީސްކޫލް ތައުލީމަކީ ސަރުކާރުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭނެ ޖެހޭ ތައުލީމީ މަރުހަލާއެއްގެގޮތުގައި ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި، ޕްރީ ސްކޫލް ތައުލީމަކީ މަޖުބޫރު ތައުލީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރީ ސްކޫލް ތައުލީމު ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރެއް ހިންގަން ސީއެސްސީން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ، ވައުދުތައް ފުއްދަން ސީއެސްސީގެ އެހީތެރިކަން ސަރުކާރަށް ބޭނުންވޭ - ނައިބު ރައީސް
ދަސްވެނިން ތިބެންވާނީ އަދުގެ ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް ލޯ ހުޅުވި، ގައުމަށް ބަދަލުގެންނަން ތައްޔާރަށް - ނައިބު ރައީސް
ފަލަސްތީން މިނިވަން ވުމަކީ ދިވެހިން އަމިއްލަ މިނިވަންކަމަށް އެދޭފަދައިން އެދޭނެ ކަމެއް - ފައިސަލް
ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބެ ނަރުހުން އަދާކުރަނީ ގައުމީ ވާޖިބެއް: ރައީސް މުއިއްޒު
އައިސީއާރުސީގެ މި ސަރަޙައްދުގެ ވަފްދުގެ އިސްވެރިޔާ ނައިބު ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ނައިބު ރައީސް ހިލާލީގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި
ހިލާލީ ގެއިން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ނައިބު ރައީސް ދޮގުކުރައްވައިފި
ކުރީ ސަރުކާރުގައި ކަށަވަރުވި ބޯހިޔާވަހިކަމާއިމެދު ރައްޔިތުން މިހާރު ތިބީ އުއްމީދުގެއްލިފައި - ފައިސަލް