ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 13:47
ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް، ޕްރީސްކޫލް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް، ޕްރީސްކޫލް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ޕްރީސްކޫލު ހުޅުއްވައިދެއްވުން
މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
 
ޕްރީސްކޫލް ތައުލީމަކީ ސަރުކާރުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭނެ ޖެހޭ ތައުލީމެއް
 
މި ސްކޫލު ހުޅުމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން މިދިޔައީ އެންމެ އެކަށޭނަ ވަގުތެއްގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް، ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލް ހުޅުވުމަށް އެ ސްކޫލްގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނާއިބްރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ސްކޫލު ހުޅުމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން މިދިޔައީ އެންމެ އެކަށޭނަ ވަގުތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ހެޔޮ ކަމެއްކޮށްދެވެން ފުރުސަތު އޮތް ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއް އެންމެ އެކަށޭނަގޮތަކަށް ކޮއްދެއްވުމަށާއި، މިއީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ވެސް އޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ އެމީހަކަށް ލިބޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ނާއިބްރާއީސް ފައިސަލް ވަނީ އަލީ ފިރާގު އޭނާގެ ބައްޕަ އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޤާސިމުގެ ހަނދާނުގައި އިމާރާތްކޮށް ސަރުކާރަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ 10 ކްލާސްރޫމާއި، ހޯލު އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކޮޓަރިތައް ހިމަނައިގެން ބިނާކޮށްފައިވާ ސްކޫލަށްޓަކައި އެ އާއިލާއަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވައިފައެވެ.

ތައުލީމުގެ ޤާނޫނު 10 އޯގަސްޓް 2021 ގައި ތަންފީޒުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ޕްރީސްކޫލް ތައުލީމަކީ ސަރުކާރުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭނެ ޖެހޭ ތައުލީމީ މަރުހަލާއެއްގެގޮތުގައި ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި، ޕްރީ ސްކޫލް ތައުލީމަކީ މަޖުބޫރު ތައުލީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރީ ސްކޫލް ތައުލީމު ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް